Διέλθωμεν
Englishman's Concordance
Διέλθωμεν (Dielthōmen) — 3 Occurrences

Mark 4:35 V-ASA-1P
GRK: ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν εἰς τὸ
NAS: He said to them, Let us go over to the other side.
KJV: unto them, Let us pass over unto
INT: evening having been become Let us pass over to the

Luke 2:15 V-ASA-1P
GRK: πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως
NAS: to one another, Let us go straight to Bethlehem
KJV: Let us now go even unto Bethlehem,
INT: to one another Let us go through indeed as far as

Luke 8:22 V-ASA-1P
GRK: πρὸς αὐτούς Διέλθωμεν εἰς τὸ
NAS: and He said to them, Let us go over to the other side
KJV: them, Let us go over unto
INT: to them Let us pass over to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page