διέρχωμαι
Englishman's Concordance
διέρχωμαι (dierchōmai) — 1 Occurrence

John 4:15 V-PSM/P-1S
GRK: διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν
NAS: nor come all the way here
INT: I might thirst nor come here to draw

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page