βλέπει
Englishman's Concordance
βλέπει (blepei) — 10 Occurrences

Luke 24:12 V-PIA-3S
GRK: καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια
NAS: stooping and looking in, he saw the linen wrappings
KJV: stooping down, he beheld the linen clothes
INT: and having stooped down he sees the linen clothes

John 1:29 V-PIA-3S
GRK: Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν
NAS: The next day he saw Jesus coming
KJV: The next day John seeth Jesus coming
INT: On the next day he sees Jesus

John 9:19 V-PIA-3S
GRK: πῶς οὖν βλέπει ἄρτι
NAS: how does he now see?
KJV: doth he now see?
INT: how then does he see presently

John 9:21 V-PIA-3S
GRK: δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν
NAS: he now sees, we do not know;
KJV: he now seeth, we know not;
INT: moreover now he sees not we know

John 11:9 V-PIA-3S
GRK: κόσμου τούτου βλέπει
NAS: because he sees the light
KJV: because he seeth the light
INT: world of this he sees

John 20:1 V-PIA-3S
GRK: μνημεῖον καὶ βλέπει τὸν λίθον
NAS: dark, and saw the stone
KJV: and seeth the stone
INT: tomb and sees the stone

John 20:5 V-PIA-3S
GRK: καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ
NAS: and stooping and looking in, he saw the linen wrappings
KJV: he stooping down, [and looking in], saw the linen clothes
INT: and having stooped down he sees lying the

John 21:20 V-PIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν
NAS: turning around, saw the disciple
KJV: turning about, seeth the disciple
INT: Peter sees the disciple

Romans 8:24 V-PIA-3S
GRK: ὃ γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει
NAS: hopes for what he [already] sees?
KJV: what a man seeth, why doth he
INT: what indeed sees anyone does he hope for

2 Corinthians 12:6 V-PIA-3S
GRK: ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ
NAS: me with more than he sees [in] me or
KJV: that which he seeth me
INT: more than what he sees me or

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page