βλέπωσιν
Englishman's Concordance
βλέπωσιν (blepōsin) — 7 Occurrences

Mark 4:12 V-PSA-3P
GRK: ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ
NAS: that WHILE SEEING, THEY MAY SEE AND NOT PERCEIVE,
KJV: That seeing they may see, and not
INT: that seeing they might see and not

Luke 8:10 V-PSA-3P
GRK: βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ ἀκούοντες
NAS: that SEEING THEY MAY NOT SEE, AND HEARING
KJV: they might not see, and hearing
INT: seeing not they might see and hearing

Luke 8:16 V-PSA-3P
GRK: οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς
NAS: who come in may see the light.
KJV: they which enter in may see the light.
INT: they who enter in might see the light

Luke 11:33 V-PSA-3P
GRK: τὸ φῶς βλέπωσιν
NAS: who enter may see the light.
KJV: they which come in may see the light.
INT: the light might see

John 9:39 V-PSA-3P
GRK: μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ
NAS: who do not see may see, and that those
KJV: not might see; and
INT: not see might see and they that

Revelation 16:15 V-PSA-3P
GRK: περιπατῇ καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην
NAS: naked and men will not see his shame.)
KJV: naked, and they see his shame.
INT: he might walk and they see the shame

Revelation 18:9 V-PSA-3P
GRK: στρηνιάσαντες ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν
NAS: her when they see the smoke
KJV: when they shall see the smoke
INT: having lived luxuriously when they see the smoke

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page