ἀνάστασιν
Englishman's Concordance
ἀνάστασιν (anastasin) — 12 Occurrences

Matthew 22:23 N-AFS
GRK: μὴ εἶναι ἀνάστασιν καὶ ἐπηρώτησαν
NAS: there is no resurrection) came
KJV: no resurrection, and
INT: not there is a resurrection and they questioned

Mark 12:18 N-AFS
GRK: οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι
NAS: that there is no resurrection) came
KJV: no resurrection; and
INT: who say a resurrection not there is

Luke 2:34 N-AFS
GRK: πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν
NAS: for the fall and rise of many
KJV: the fall and rising again of many in
INT: fall and rising up of many in

Luke 20:27 N-AFS
GRK: οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι
NAS: that there is no resurrection),
KJV: any resurrection; and they asked
INT: who deny a resurrection not there is

John 5:29 N-AFS
GRK: ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς οἱ
NAS: the good [deeds] to a resurrection of life,
KJV: unto the resurrection of life;
INT: having practiced to a resurrection of life those

John 5:29 N-AFS
GRK: πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως
NAS: the evil [deeds] to a resurrection of judgment.
KJV: unto the resurrection of damnation.
INT: having done to a resurrection of judgment

Acts 4:2 N-AFS
GRK: Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ
NAS: in Jesus the resurrection from the dead.
KJV: Jesus the resurrection from
INT: Jesus the resurrection which [is] from among

Acts 17:18 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο
NAS: Jesus and the resurrection.
KJV: Jesus, and the resurrection.
INT: and the resurrection he proclaimed the gospel

Acts 17:32 N-AFS
GRK: ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ
NAS: when they heard of the resurrection of the dead,
KJV: when they heard of the resurrection of the dead,
INT: having heard of moreover a resurrection of [the] dead some

Acts 23:8 N-AFS
GRK: μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον
NAS: that there is no resurrection, nor
KJV: no resurrection, neither
INT: not there is resurrection nor angel

Acts 24:15 N-AFS
GRK: οὗτοι προσδέχονται ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι
NAS: that there shall certainly be a resurrection of both
KJV: that there shall be a resurrection of the dead,
INT: themselves receive [that] a resurrection is about to be

2 Timothy 2:18 N-AFS
GRK: λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι
NAS: saying that the resurrection has already
KJV: saying that the resurrection is past
INT: asserting the resurrection already to have taken place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page