ἀναστρεφομένων
Englishman's Concordance
ἀναστρεφομένων (anastrephomenōn) — 1 Occurrence

Hebrews 10:33 V-PPM/P-GMP
GRK: τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες
NAS: with those who were so treated.
KJV: of them that were so used.
INT: of those thus passing through [them] having become

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page