ἀναστρέψαντες
Englishman's Concordance
ἀναστρέψαντες (anastrepsantes) — 1 Occurrence

Acts 5:22 V-APA-NMP
GRK: τῇ φυλακῇ ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν
NAS: them in the prison; and they returned and reported
KJV: the prison, they returned, and
INT: the prison having returned moreover they reported

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page