ἀναστροφήν
Englishman's Concordance
ἀναστροφήν (anastrophēn) — 5 Occurrences

Galatians 1:13 N-AFS
GRK: τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν
NAS: of my former manner of life in Judaism,
KJV: of my conversation in time past
INT: my way of life once in

Ephesians 4:22 N-AFS
GRK: τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν
NAS: to your former manner of life, you lay aside
KJV: the former conversation the old
INT: the former conduct the old

1 Peter 2:12 N-AFS
GRK: τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν
NAS: Keep your behavior excellent among
KJV: Having your conversation honest among
INT: the conduct of you among

1 Peter 3:2 N-AFS
GRK: φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν
NAS: your chaste and respectful behavior.
KJV: chaste conversation [coupled] with
INT: fear pure conduct of you

1 Peter 3:16 N-AFS
GRK: ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν
NAS: your good behavior in Christ
KJV: your good conversation in Christ.
INT: in Christ manner of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page