ἀγοράσαι
Englishman's Concordance
ἀγοράσαι (agorasai) — 3 Occurrences

Matthew 25:10 V-ANA
GRK: δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ
NAS: And while they were going away to make the purchase, the bridegroom
KJV: went to buy, the bridegroom
INT: moreover they to buy came the

Revelation 3:18 V-ANA
GRK: συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ' ἐμοῦ
NAS: I advise you to buy from Me gold
KJV: I counsel thee to buy of me
INT: I counsel you to buy from me

Revelation 13:17 V-ANA
GRK: τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι
NAS: one will be able to buy or to sell,
KJV: man might buy or sell,
INT: one should be able to buy or to sell

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page