ἀγοράσαντα
Englishman's Concordance
ἀγοράσαντα (agorasanta) — 1 Occurrence

2 Peter 2:1 V-APA-AMS
GRK: καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην
NAS: the Master who bought them, bringing
KJV: the Lord that bought them,
INT: and the having bought them Master

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page