ἀγοράσωμεν
Englishman's Concordance
ἀγοράσωμεν (agorasōmen) — 3 Occurrences

Mark 6:37 V-ASA-1P
GRK: αὐτῷ Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων
NAS: to Him, Shall we go and spend two hundred
KJV: Shall we go and buy two hundred
INT: to him Having gone shall we buy denarii two hundred

Luke 9:13 V-ASA-1P
GRK: πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα
NAS: perhaps we go and buy food for all
KJV: we should go and buy meat for
INT: having gone we should buy for all

John 6:5 V-ASA-1P
GRK: Φίλιππον Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα
NAS: Where are we to buy bread,
KJV: Whence shall we buy bread,
INT: Philip from where shall we buy bread that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page