ἀγοράσωσιν
Englishman's Concordance
ἀγοράσωσιν (agorasōsin) — 3 Occurrences

Matthew 14:15 V-ASA-3P
GRK: τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα
NAS: into the villages and buy food
KJV: the villages, and buy themselves
INT: the villages they might buy for themselves food

Mark 6:36 V-ASA-3P
GRK: καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί
NAS: and villages and buy themselves
KJV: into the villages, and buy themselves
INT: and villages they might buy for themselves something

John 4:8 V-ASA-3P
GRK: ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν
NAS: into the city to buy food.
KJV: the city to buy meat.)
INT: that food they might buy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page