PRAXEIS 19
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1egeneto de en tō ton apollō einai en korinthō paulon dielthonta ta anōterika merē elthein eis epheson kai eurōn tinas mathētas 2eipen pros autous ei pneuma agion elabete pisteusantes oi de eipon pros auton all oude ei pneuma agion estin ēkousamen 3eipen te pros autous eis ti oun ebaptisthēte oi de eipon eis to iōannou baptisma 4eipen de paulos iōannēs men ebaptisen baptisma metanoias tō laō legōn eis ton erchomenon met auton ina pisteusōsin tout estin eis ton christon iēsoun 5akousantes de ebaptisthēsan eis to onoma tou kuriou iēsou 6kai epithentos autois tou paulou tas cheiras ēlthen to pneuma to agion ep autous elaloun te glōssais kai proephēteuon 7ēsan de oi pantes andres ōsei dekaduo

8eiselthōn de eis tēn sunagōgēn eparrēsiazeto epi mēnas treis dialegomenos kai peithōn ta peri tēs basileias tou theou 9ōs de tines esklērunonto kai ēpeithoun kakologountes tēn odon enōpion tou plēthous apostas ap autōn aphōrisen tous mathētas kath ēmeran dialegomenos en tē scholē turannou tinos 10touto de egeneto epi etē duo ōste pantas tous katoikountas tēn asian akousai ton logon tou kuriou iēsou ioudaious te kai ellēnas

11dunameis te ou tas tuchousas epoiei o theos dia tōn cheirōn paulou 12ōste kai epi tous asthenountas epipheresthai apo tou chrōtos autou soudaria ē simikinthia kai apallassesthai ap autōn tas nosous ta te pneumata ta ponēra exerchesthai ap autōn

13epecheirēsan de tines apo tōn perierchomenōn ioudaiōn exorkistōn onomazein epi tous echontas ta pneumata ta ponēra to onoma tou kuriou iēsou legontes orkizomen umas ton iēsoun on o paulos kērussei 14ēsan de tines uioi skeua ioudaiou archiereōs epta oi touto poiountes 15apokrithen de to pneuma to ponēron eipen ton iēsoun ginōskō kai ton paulon epistamai umeis de tines este 16kai ephallomenos ep autous o anthrōpos en ō ēn to pneuma to ponēron kai katakurieusan autōn ischusen kat autōn ōste gumnous kai tetraumatismenous ekphugein ek tou oikou ekeinou 17touto de egeneto gnōston pasin ioudaiois te kai ellēsin tois katoikousin tēn epheson kai epepesen phobos epi pantas autous kai emegaluneto to onoma tou kuriou iēsou 18polloi te tōn pepisteukotōn ērchonto exomologoumenoi kai anangellontes tas praxeis autōn 19ikanoi de tōn ta perierga praxantōn sunenenkantes tas biblous katekaion enōpion pantōn kai sunepsēphisan tas timas autōn kai euron arguriou muriadas pente 20outōs kata kratos o logos tou kuriou ēuxanen kai ischuen

21ōs de eplērōthē tauta etheto o paulos en tō pneumati dielthōn tēn makedonian kai achaian poreuesthai eis ierousalēm eipōn oti meta to genesthai me ekei dei me kai rōmēn idein 22aposteilas de eis tēn makedonian duo tōn diakonountōn autō timotheon kai eraston autos epeschen chronon eis tēn asian

23egeneto de kata ton kairon ekeinon tarachos ouk oligos peri tēs odou 24dēmētrios gar tis onomati argurokopos poiōn naous argurous artemidos pareicheto tois technitais ergasian ouk oligēn 25ous sunathroisas kai tous peri ta toiauta ergatas eipen andres epistasthe oti ek tautēs tēs ergasias ē euporia ēmōn estin 26kai theōreite kai akouete oti ou monon ephesou alla schedon pasēs tēs asias o paulos outos peisas metestēsen ikanon ochlon legōn oti ouk eisin theoi oi dia cheirōn ginomenoi 27ou monon de touto kinduneuei ēmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tēs megalēs theas ieron artemidos eis outhen logisthēnai mellein de kai kathaireisthai tēn megaleiotēta autēs ēn olē ē asia kai ē oikoumenē sebetai

28akousantes de kai genomenoi plēreis thumou ekrazon legontes megalē ē artemis ephesiōn 29kai eplēsthē ē polis olē tēs sunchuseōs ōrmēsan te omothumadon eis to theatron sunarpasantes gaion kai aristarchon makedonas sunekdēmous paulou 30tou de paulou boulomenou eiselthein eis ton dēmon ouk eiōn auton oi mathētai 31tines de kai tōn asiarchōn ontes autō philoi pempsantes pros auton parekaloun mē dounai eauton eis to theatron 32alloi men oun allo ti ekrazon ēn gar ē ekklēsia sunkechumenē kai oi pleious ouk ēdeisan tinos eneken sunelēlutheisan 33ek de tou ochlou proebibasan alexandron probalontōn auton tōn ioudaiōn o de alexandros kataseisas tēn cheira ēthelen apologeisthai tō dēmō 34epignontes de oti ioudaios estin phōnē egeneto mia ek pantōn ōs epi ōras duo krazontōn megalē ē artemis ephesiōn 35katasteilas de o grammateus ton ochlon phēsin andres ephesioi tis gar estin anthrōpos os ou ginōskei tēn ephesiōn polin neōkoron ousan tēs megalēs theas artemidos kai tou diopetous 36anantirrētōn oun ontōn toutōn deon estin umas katestalmenous uparchein kai mēden propetes prassein 37ēgagete gar tous andras toutous oute ierosulous oute blasphēmountas tēn theon umōn 38ei men oun dēmētrios kai oi sun autō technitai echousin pros tina logon agoraioi agontai kai anthupatoi eisin enkaleitōsan allēlois 39ei de ti peri eterōn epizēteite en tē ennomō ekklēsia epiluthēsetai 40kai gar kinduneuomen enkaleisthai staseōs peri tēs sēmeron mēdenos aitiou uparchontos peri ou ou dunēsometha dounai logon tēs sustrophēs tautēs 41kai tauta eipōn apelusen tēn ekklēsian

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 18
Top of Page
Top of Page