Псалми 118
Bulgarian
1(По слав. 117). Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост [трае] до века.

2Нека каже сега Израил, Че Неговата милост [трае] до века.

3Нека каже сега Аароновият дом, Че Неговата милост трае до века.

4Нека кажат сега ония, които се боят от Господа, Че Неговата милост [трае] до века.

5В притеснението си призовах Господа; Господ ме послуша и [ме постави] на широко място.

6Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек?

7Господ е откъм мене между помощниците ми; Затова ще видя [повалянето] на ненавистниците си.

8По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на човека.

9По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на князе.

10Всичките народи ме обиколиха; [Но] в името Господно ще ги отсека.

11Обиколиха ме, да! обиколиха ме; [Но] в името Господно ще ги отсека.

12Обиколиха ме като пчели, [но] угаснаха като огън от тръни; [Защото] в името Господно ще ги отсека.

13Ти, [враже], ме тласна силно за да падна; Но Господ ми помогна.

14Сила моя и песен моя е Господ, И Той ми стана избавител,

15Глас на радост и на избавление [се чува] в шатрите на праведните; Десницата Господна върши храбри дела.

16Десницата Господна се издигна; Десницата Господна върши храбри дела.

17Аз няма да умра, но ще живея, И ще разказвам делата Господни.

18Строго ме наказва Господ, Но на смърт не ме предаде.

19Отворете ми портите на правдата; Ще вляза в тях [и] ще прославя Господа.

20Това са Господните порти, В които ще влязат праведните.

21Ще Те славословя, защото си ме послушал, И станал си ми избавител.

22Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Стана глава на ъгъла,

23От Господа е това, [И] чудно е в нашите очи.

24Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него.

25О Господи! избави, молим се; О Господи! молим се, изпрати благоденствие.

26Благословен [да бъде оня], който иде в името Господно; Благославяме ви от дома Господен.

27Господ е Бог, Който ни показва светлина; Приведете до роговете на олтара Вързаната с въжета жертва.

28Ти си Бог мой, и ще Те славя; Боже мой, ще Те възвишавам.

29Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост [трае] до века.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 117
Top of Page
Top of Page