Числа 20
Bulgarian
1И в първия месец дойдоха израилтяните, цялото общество, в Цинската пустиня; и людете останаха в Кадис. Там умря Мариам, и там бе погребана.

2А вода нямаше за обществото, тъй че те се събраха против Моисея и против Аарона. 3Людете се скараха с Моисея, като говореха казвайки: О да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа! 4Защо изведохте Господното общество в тая пустиня да измрем в нея, ние и добитъкът ни? 5И защо ни изведохте из Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място за сеене, ни за смокини, ни за лозя, ни за нарове, нито има вода за пиене? 6Тогава Моисей и Аарон отидоха от присъствието на обществото при входа на шатъра за срещане, гдето и паднаха на лицата си; и Господната слава им се яви. 7И Господ говори на Моисея, казвайки:

8Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода из канарата, и ще напоиш обществото и добитъка им.

9И тъй, Моисей взе жезъла, [който беше] пред Господа, според както Той му заповяда; 10и, като свикаха Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вий бунтовници! да ви извадим ли вода из тая канара? 11Тогава Моисей дигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти; и потече много вода, та обществото и добитъкът им пиха. 12Но Господ каза на Моисея и Аарона: Понеже не Ме вярвахте за да Ме осветите пред израилтяните, за това вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. 13Това е водата на Мерива, защото израилтяните се препираха с Господа, и Той се освети всред тях.

14След това Моисей изпрати посланици от Кадис до едомския цар [да му кажат]: Така говори брат ти Израил: Ти знаеш всичките трудности, които ни сполетяха, 15как бащите ни слязоха в Египет, и живяхме дълго време в Египет, и [как] египтяните се отнасяха зле към нас и бащите ни, 16и [как], когато ние извиквахме към Господа, Той чу гласа ни, и изпрати един ангел та ни изведе из Египет; и ето ни в Кадис, град в края на твоите предели. 17Нека минем, моля, през земята ти. Няма да минем през нивите или през лозята, нито ще пием вода от кладенците; но ще вървим през царевия друм; няма да се отбием ни надясно ни наляво, докато не преминем твоите предели.

18Но Едом му отговори: Няма да минеш през [земята] ми, да не би да изляза с нож против тебе. 19А израилтяните [пак] му рекоха: Ние ще минем през друма; и ако аз и добитъкът ми пием от водата ти, ще я платим; остави ме само с нозете си да премина и нищо друго. 20А той [пак] отговори: Няма да преминеш. И Едом излезе против него с много люде и със силна ръка. 21Така Едом отказа да пусне Израиля да мине през пределите му; за това Израил се отвърна от него.

22И така, израилтяните, цялото общество, отпътуваха от Кадис, и дойдоха при планината Ор.

23Тогава Господ говори на Моисея и Аарона на планината Ор, при границите на Едомската земя, казвайки: 24Аарон ще се прибере при людете си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израилтяните, понеже не се покорихте на думата Ми при водата на Мерива. 25Вземи Аарона и сина му Елеазара и изведи ги на планината Ор; 26и съблечи от Аарона одеждите му, и облечи с тях сина му Елеазара; и Аарон ще се прибере [при людете си] и ще умре там. 27И Моисей стори, според както Господ заповяда; те се качиха на планината Ор пред очите на цялото общество. 28И Моисей съблече от Аарона одеждите му и облече с тях сина му Елеазара; и Аарон умря там на връх планината; а Моисей и Елеазар слязоха от планината. 29И като видя цялото общество, че Аарон умря, то целият Израилев дом оплакваха Аарона за тридесет дена.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Numbers 19
Top of Page
Top of Page