Съдии 3
Bulgarian
1А ето народите, които Господ остави, за да изпита чрез тях Израиля, всички от тях, които не знаеха всичките ханаански боеве; 2само за да знаят и да се научат на бой поне тия от поколенията на израилтяните, които най-напред не са знаели; [именно]: 3петте началници на филистимците, и всичките ханаанци, сидонци и евейци, които живеят в Ливанската планина, от планината Ваалермон до прохода на Емат. 4Те служеха, за да се изпита Израил чрез тях та да се знае, ще слушат ли заповедите, които Господ заповяда на бащите им чрез Моисея. 5Така също израилтяните се заселиха между ханаанците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците; 6и вземаха си дъщерите им за жени, и даваха дъщерите си на синовете им, и служеха на боговете им.

7И израилтяните сториха зло пред Господа, като забравяха Господа своя Бог и служеха на ваалимите и на ашерите. 8Затова гневът на Господа пламна против Израиля, и Той ги предаде в ръката на месопотамския цар Хусанрисатаима; и израилтяните бяха подчинени на Хусанрисатаима осем години.

9А когато израилтяните извикаха към Господа, Господ въздигна избавител на израилтяните, който ги спаси, Готониила син на Кенеза, по-младият брат на Халева. 10Дух Господен дойде върху него, и той съди Израиля. Излезе и на бой, и Господ предаде в ръката му месопотамския цар Хусанрисатаима; и ръката му преодоля против Хусанрисатаима. 11Тогава земята имаше спокойствие четиридесет години. И Готониил Кенезовият син умря.

12Пак израилтяните сториха зло пред Господа; и Господ укрепи моавския цар Еглон против Израиля, по причина, че сториха зло пред Господа. 13И той събра при себе си амонците и амаличаните и отиде та порази Израиля, и завладя Града на палмите. 14И израилтяните бяха подчинени на моавския цар Еглон осемнадесет години.

15А когато израилтяните извикаха към Господа, Господ им въздигна избавител, Аода син на вениаминеца Гира, мъж левак. Чрез него израилтяните пратиха подарък на моавския цар Еглон; 16но Аод си направи меч остър и от двете страни, дълъг един лакът, и опаса го под горната си дреха на дясното си бедро. 17Той, прочее, принесе подаръка на моавския цар Еглон. А Еглон беше човек твърде тлъст. 18И като свърши да принесе подаръка, и изпрати човеците, които носеха подаръка, 19той се върна от пограничните камъни които са при Галгал, и каза: Имам тайна дума за тебе, царю. А той [му] рече: Мълчи. И излязоха от него всичките, които стояха при него. 20Тогава Аод дойде при него; и той седеше сам в лятната си горна стая. И рече Аод: Имам дума от Бога за тебе. Тогава той стана от стола си. 21А Аод простря лявата си ръка и, като измъкна меча от дясното си бедро, заби го в корема му 22толкоз, щото и дръжката влезе след желязото; и тлъстината до там стисна желязото, щото не можеше да изтръгне из корема му меча, който и излезе отзад. 23Тогава Аод излезе през трема и затвори след себе си вратата на горната стая, и я заключи.

24А когато излезе той, дойдоха слугите на [Еглона], и, като видяха, че, ето, вратата на горната стая беше заключена, рекоха: Без съмнение по нуждата си е в лятната стая. 25Но макар че чакаха догде ги хвана срам, ето, той не отваряше вратата на горната стая, затова, взеха ключа та отвориха, и, ето, господарят им лежеше мъртъв на земята.

26А докато те се бавеха, Аод избяга; и премина пограничните камъни, та се отърва в Сеирота. 27И когато дойде, засвири с тръба в Ефремовата хълмиста земя, та израилтяните слязоха с него от хълмистата земя, и той бе на чело. 28И рече им: Вървете подир мене, защото Господ предаде неприятелите ви моавците в ръката ви. И те слязоха подир него, и като превзеха бродовете на Иордан към моавската страна, не оставиха да премине ни един човек. 29И в онова време поразиха от моавците около десет хиляди мъже, всички едри и всички яки; не се избави ни един. 30Така в онова време Моав се покори под ръката на Израиля. Тогава земята имаше спокойствие осемдесет години.

31След него настана [времето на] Самегар Анатовият син, който с един волски остен порази шестстотин мъже от филистимците; също и той избави Израиля.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Judges 2
Top of Page
Top of Page