Битие 10
Bulgarian
1Ето потомството на Ноевите синове, Сима, Хама и Яфета; че и на тях се родиха синове след потопа.

2Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас. 3А Гомерови синове: Асханаз, Рифат и Тогарма. 4А Яванови синове: Елисей, Тарсис, Китим и Доданим. 5От тях се разделиха островите на народите, в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.

6Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан. 7А Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан. 8Хус роди и Нимрода. Той пръв стана силен на земята. 9Той беше голям ловец пред Господа; затова се казва: Като Нимрода, голям ловец пред Господа. 10Първо той царува над Вавилон Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя. 11От тая земя излезе [и отиде] в Асирия, та съгради Ниневия, Роовот-Ир, Халах 12и Ресен между Ниневия и Халах (който е големият град). 13А Мицраим роди Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим, 14Патрусим, Каслухим (от които произлязоха филистимците) и Кафторим.

15А Ханаан роди: първородния си [син] Сидон, [после] Хет, 16евусейците, аморейците, гергесейците, 17евейците, арукейците, асенейците, 18арвадците, цемарейците и аматейците; и след това ханаанските племена се пръснаха. 19Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа, и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим до Лаша. 20Тия са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си.

21Родиха се тъй също чада на Сима, баща на всичките Еверовци и по-стар брат на Яфета. 22Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам. 23А Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Маш. 24И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера. 25И на Евера се родиха двама сина; името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му беше Иоктан. 26Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха. 27Адорама, Узала, Дикла, 28Овала, Авимаила, Шева, 29Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове. 30Техните поселения бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната планина. 31Тия са Симовите синове в земите си, според племената си, според езиците си, според народите си.

32Тия са племената на Ноевите синове според поколенията им, в народите им; и от тях се отделиха народите по земята след потопа.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Genesis 9
Top of Page
Top of Page