T'hilim 71
Psalm 71 Aleppo Codex
1א בך-יהוה חסיתי  אל-אבושה לעולם

2ב בצדקתך תצילני ותפלטני  הטה-אלי אזנך והושיעני

3ג היה לי לצור מעון לבוא--  תמיד צוית להושיעני כי-סלעי ומצודתי  אתה

4ד אלהי--פלטני מיד רשע  מכף מעול וחומץ

5ה כי-אתה תקותי  אדני יהוה מבטחי מנעורי

6ו עליך נסמכתי מבטן--ממעי אמי אתה גוזי  בך תהלתי תמיד

7ז כמופת הייתי לרבים  ואתה מחסי-עז

8ח ימלא פי תהלתך  כל-היום תפארתך

9ט אל-תשליכני לעת זקנה  ככלות כחי אל-תעזבני

10י כי-אמרו אויבי לי  ושמרי נפשי נועצו יחדו

11יא לאמר אלהים עזבו  רדפו ותפשוהו כי-אין מציל

12יב אלהים אל-תרחק ממני  אלהי לעזרתי חישה (חושה)

13יג יבשו יכלו שטני נפשי  יעטו חרפה וכלמה--מבקשי רעתי

14יד ואני תמיד איחל  והוספתי על-כל-תהלתך

15טו פי יספר צדקתך--כל-היום תשועתך  כי לא ידעתי ספרות

16טז אבוא--בגברות אדני יהוה  אזכיר צדקתך לבדך

17יז אלהים למדתני מנעורי  ועד-הנה אגיד נפלאותיך

18יח וגם עד-זקנה ושיבה--  אלהים אל-תעזבני עד-אגיד זרועך לדור  לכל-יבוא גבורתך

19יט וצדקתך אלהים  עד-מרום אשר-עשית גדלות  אלהים מי כמוך

20כ אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות--  ורעות תשוב תחינו (תחיני)  ומתהמות הארץ תשוב תעלני

21כא תרב גדלתי  ותסב תנחמני

22כב גם-אני אודך בכלי-נבל--  אמתך אלהי אזמרה לך בכנור--  קדוש ישראל

23כג תרננה שפתי כי אזמרה-לך  ונפשי אשר פדית

24כד גם-לשוני--  כל-היום תהגה צדקתך כי-בשו כי-חפרו  מבקשי רעתי

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 70
Top of Page
Top of Page