Mashali 20
Proverbs 20 Aleppo Codex
1א לץ היין המה שכר  וכל-שגה בו לא יחכם

2ב נהם ככפיר אימת מלך  מתעברו חוטא נפשו

3ג כבוד לאיש שבת מריב  וכל-אויל יתגלע

4ד מחרף עצל לא-יחרש  ישאל (ושאל) בקציר ואין

5ה מים עמקים עצה בלב-איש  ואיש תבונה ידלנה

6ו רב-אדם--יקרא איש חסדו  ואיש אמונים מי ימצא

7ז מתהלך בתמו צדיק  אשרי בניו אחריו

8ח מלך יושב על-כסא-דין--  מזרה בעיניו כל-רע

9ט מי-יאמר זכיתי לבי  טהרתי מחטאתי

10י אבן ואבן איפה ואיפה--  תועבת יהוה גם-שניהם

11יא גם במעלליו יתנכר-נער--  אם-זך ואם-ישר פעלו

12יב אזן שמעת ועין ראה--  יהוה עשה גם-שניהם

13יג אל-תאהב שנה פן-תורש  פקח עיניך שבע-לחם

14יד רע רע יאמר הקונה  ואזל לו אז יתהלל

15טו יש זהב ורב-פנינים  וכלי יקר שפתי-דעת

16טז לקח-בגדו כי-ערב זר  ובעד נכרים (נכריה) חבלהו

17יז ערב לאיש לחם שקר  ואחר ימלא-פיהו חצץ

18יח מחשבות בעצה תכון  ובתחבלות עשה מלחמה

19יט גולה-סוד הולך רכיל  ולפתה שפתיו לא תתערב

20כ מקלל אביו ואמו--  ידעך נרו באישון (באשון) חשך

21כא נחלה מבחלת (מבהלת) בראשונה  ואחריתה לא תברך

22כב אל-תאמר אשלמה-רע  קוה ליהוה וישע לך

23כג תועבת יהוה אבן ואבן  ומאזני מרמה לא-טוב

24כד מיהוה מצעדי-גבר  ואדם מה-יבין דרכו

25כה מוקש אדם ילע קדש  ואחר נדרים לבקר

26כו מזרה רשעים מלך חכם  וישב עליהם אופן

27כז נר יהוה נשמת אדם  חפש כל-חדרי-בטן

28כח חסד ואמת יצרו-מלך  וסעד בחסד כסאו

29כט תפארת בחורים כחם  והדר זקנים שיבה

30ל חברות פצע תמריק (תמרוק) ברע  ומכות חדרי-בטן

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 19
Top of Page
Top of Page