Mashali 21
Proverbs 21 Aleppo Codex
1א פלגי-מים לב-מלך ביד-יהוה  על-כל-אשר יחפץ יטנו

2ב כל-דרך-איש ישר בעיניו  ותכן לבות יהוה

3ג עשה צדקה ומשפט--  נבחר ליהוה מזבח

4ד רום-עינים ורחב-לב--  נר רשעים חטאת

5ה מחשבות חרוץ אך-למותר  וכל-אץ אך-למחסור

6ו פעל אצרות בלשון שקר--  הבל נדף מבקשי-מות

7ז שד-רשעים יגורם  כי מאנו לעשות משפט

8ח הפכפך דרך איש וזר  וזך ישר פעלו

9ט טוב לשבת על-פנת-גג--  מאשת מדינים ובית חבר

10י נפש רשע אותה-רע  לא-יחן בעיניו רעהו

11יא בענש-לץ יחכם-פתי  ובהשכיל לחכם יקח-דעת

12יב משכיל צדיק לבית רשע  מסלף רשעים לרע

13יג אטם אזנו מזעקת-דל--  גם-הוא יקרא ולא יענה

14יד מתן בסתר יכפה-אף  ושחד בחק חמה עזה

15טו שמחה לצדיק עשות משפט  ומחתה לפעלי און

16טז אדם--תועה מדרך השכל  בקהל רפאים ינוח

17יז איש מחסור אהב שמחה  אהב יין-ושמן לא יעשיר

18יח כפר לצדיק רשע  ותחת ישרים בוגד

19יט טוב שבת בארץ-מדבר--  מאשת מדונים (מדינים) וכעס

20כ אוצר נחמד ושמן--בנוה חכם  וכסיל אדם יבלענו

21כא רדף צדקה וחסד--  ימצא חיים צדקה וכבוד

22כב עיר גברים עלה חכם  וירד עז מבטחה

23כג שמר פיו ולשונו--  שמר מצרות נפשו

24כד זד יהיר לץ שמו--  עושה בעברת זדון

25כה תאות עצל תמיתנו  כי-מאנו ידיו לעשות

26כו כל-היום התאוה תאוה  וצדיק יתן ולא יחשך

27כז זבח רשעים תועבה  אף כי-בזמה יביאנו

28כח עד-כזבים יאבד  ואיש שומע לנצח ידבר

29כט העז איש רשע בפניו  וישר הוא יכין דרכיו (יבין דרכו)

30ל אין חכמה ואין תבונה--  ואין עצה לנגד יהוה

31לא סוס--מוכן ליום מלחמה  וליהוה התשועה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 20
Top of Page
Top of Page