Mashali 19
Proverbs 19 Aleppo Codex
1א טוב-רש הולך בתמו--  מעקש שפתיו והוא כסיל

2ב גם בלא-דעת נפש לא-טוב  ואץ ברגלים חוטא

3ג אולת אדם תסלף דרכו  ועל-יהוה יזעף לבו

4ד הון--יסיף רעים רבים  ודל מרעהו יפרד

5ה עד שקרים לא ינקה  ויפיח כזבים לא ימלט

6ו רבים יחלו פני-נדיב  וכל-הרע לאיש מתן

7ז כל אחי-רש שנאהו--  אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים  לא- (לו-) המה

8ח קנה-לב אהב נפשו  שמר תבונה למצא-טוב

9ט עד שקרים לא ינקה  ויפיח כזבים יאבד

10י לא-נאוה לכסיל תענוג  אף כי-לעבד משל בשרים

11יא שכל אדם האריך אפו  ותפארתו עבר על-פשע

12יב נהם ככפיר זעף מלך  וכטל על-עשב רצונו

13יג הות לאביו בן כסיל  ודלף טרד מדיני אשה

14יד בית והון נחלת אבות  ומיהוה אשה משכלת

15טו עצלה תפיל תרדמה  ונפש רמיה תרעב

16טז שמר מצוה שמר נפשו  בוזה דרכיו יומת (ימות)

17יז מלוה יהוה חונן דל  וגמלו ישלם-לו

18יח יסר בנך כי-יש תקוה  ואל-המיתו אל-תשא נפשך

19יט גרל- (גדל-) חמה נשא ענש  כי אם-תציל ועוד תוסף

20כ שמע עצה וקבל מוסר--  למען תחכם באחריתך

21כא רבות מחשבות בלב-איש  ועצת יהוה היא תקום

22כב תאות אדם חסדו  וטוב-רש מאיש כזב

23כג יראת יהוה לחיים  ושבע ילין בל-יפקד רע

24כד טמן עצל ידו בצלחת  גם-אל-פיהו לא ישיבנה

25כה לץ תכה ופתי יערם  והוכיח לנבון יבין דעת

26כו משדד-אב יבריח אם--  בן מביש ומחפיר

27כז חדל-בני לשמע מוסר  לשגות מאמרי-דעת

28כח עד בליעל יליץ משפט  ופי רשעים יבלע-און

29כט נכונו ללצים שפטים  ומהלמות לגו כסילים

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 18
Top of Page
Top of Page