Mashali 18
Proverbs 18 Aleppo Codex
1א לתאוה יבקש נפרד  בכל-תושיה יתגלע

2ב לא-יחפץ כסיל בתבונה  כי אם-בהתגלות לבו

3ג בבוא-רשע בא גם-בוז  ועם-קלון חרפה

4ד מים עמקים דברי פי-איש  נחל נבע מקור חכמה

5ה שאת פני-רשע לא-טוב--  להטות צדיק במשפט

6ו שפתי כסיל יבאו בריב  ופיו למהלמות יקרא

7ז פי-כסיל מחתה-לו  ושפתיו מוקש נפשו

8ח דברי נרגן כמתלהמים  והם ירדו חדרי-בטן

9ט גם מתרפה במלאכתו--  אח הוא לבעל משחית

10י מגדל-עז שם יהוה  בו-ירוץ צדיק ונשגב

11יא הון עשיר קרית עזו  וכחומה נשגבה במשכתו

12יב לפני-שבר יגבה לב-איש  ולפני כבוד ענוה

13יג משיב דבר בטרם ישמע--  אולת היא-לו וכלמה

14יד רוח-איש יכלכל מחלהו  ורוח נכאה מי ישאנה

15טו לב נבון יקנה-דעת  ואזן חכמים תבקש-דעת

16טז מתן אדם ירחיב לו  ולפני גדלים ינחנו

17יז צדיק הראשון בריבו  יבא- (ובא-) רעהו וחקרו

18יח מדינים ישבית הגורל  ובין עצומים יפריד

19יט אח--נפשע מקרית-עז  ומדונים (ומדינים) כבריח ארמון

20כ מפרי פי-איש תשבע בטנו  תבואת שפתיו ישבע

21כא מות וחיים ביד-לשון  ואהביה יאכל פריה

22כב מצא אשה מצא טוב  ויפק רצון מיהוה

23כג תחנונים ידבר-רש  ועשיר יענה עזות

24כד איש רעים להתרעע  ויש אהב דבק מאח

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 17
Top of Page
Top of Page