Mashali 17
Proverbs 17 Aleppo Codex
1א טוב פת חרבה ושלוה-בה--  מבית מלא זבחי-ריב

2ב עבד-משכיל--ימשל בבן מביש  ובתוך אחים יחלק נחלה

3ג מצרף לכסף וכור לזהב  ובחן לבות יהוה

4ד מרע מקשיב על-שפת-און  שקר מזין על-לשון הות

5ה לעג לרש חרף עשהו  שמח לאיד לא ינקה

6ו עטרת זקנים בני בנים  ותפארת בנים אבותם

7ז לא-נאוה לנבל שפת-יתר  אף כי-לנדיב שפת-שקר

8ח אבן-חן השחד בעיני בעליו  אל-כל-אשר יפנה ישכיל

9ט מכסה-פשע מבקש אהבה  ושנה בדבר מפריד אלוף

10י תחת גערה במבין--  מהכות כסיל מאה

11יא אך-מרי יבקש-רע  ומלאך אכזרי ישלח-בו

12יב פגוש דב שכול באיש  ואל-כסיל באולתו

13יג משיב רעה תחת טובה--  לא-תמיש (תמוש) רעה מביתו

14יד פוטר מים ראשית מדון  ולפני התגלע הריב נטוש

15טו מצדיק רשע ומרשיע צדיק--  תועבת יהוה גם-שניהם

16טז למה-זה מחיר ביד-כסיל--  לקנות חכמה ולב-אין

17יז בכל-עת אהב הרע  ואח לצרה יולד

18יח אדם חסר-לב תוקע כף  ערב ערבה לפני רעהו

19יט אהב פשע אהב מצה  מגביה פתחו מבקש-שבר

20כ עקש-לב לא ימצא-טוב  ונהפך בלשונו יפול ברעה

21כא ילד כסיל לתוגה לו  ולא-ישמח אבי נבל

22כב לב שמח ייטיב גהה  ורוח נכאה תיבש-גרם

23כג שחד מחק רשע יקח--  להטות ארחות משפט

24כד את-פני מבין חכמה  ועיני כסיל בקצה-ארץ

25כה כעס לאביו בן כסיל  וממר ליולדתו

26כו גם ענוש לצדיק לא-טוב--  להכות נדיבים על-ישר

27כז חושך אמריו יודע דעת  וקר- (יקר-) רוח איש תבונה

28כח גם אויל מחריש חכם יחשב  אטם שפתיו נבון

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 16
Top of Page
Top of Page