Yo'el 1
Joel 1 Aleppo Codex
1א דבר יהוה אשר היה אל יואל בן פתואל

2ב שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם

3ג עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר

4ד יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל

5ה הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם

6ו כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו

7ז שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה

8ח אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה

9ט הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה

10י שדד שדה אבלה אדמה  כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר

11יא הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה  כי אבד קציר שדה

12יב הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו--כי הביש ששון מן בני אדם  {ס}

13יג חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח--באו לינו בשקים משרתי אלהי  כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך

14יד קדשו צום קראו עצרה--אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה

15טו אהה ליום  כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא

16טז הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל

17יז עבשו פרדות תחת מגרפתיהם--נשמו אצרות נהרסו ממגרות  כי הביש דגן

18יח מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר--כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו

19יט אליך יהוה אקרא  כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה

20כ גם בהמות שדה תערוג אליך  כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Hosea 14
Top of Page
Top of Page