Yesha'yah 45
Isaiah 45 Aleppo Codex
1א כה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח--לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו

2ב אני לפניך אלך והדורים אושר (אישר) דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע

3ג ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים  למען תדע כי אני יהוה הקורא בשמך--אלהי ישראל

4ד למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני

5ה אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני

6ו למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי  אני יהוה ואין עוד

7ז יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה  {פ}

8ח הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק תפתח ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד--אני יהוה בראתיו  {ס}

9ט הוי רב את יצרו--חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו  {ס}

10י הוי אמר לאב מה תוליד ולאשה מה תחילין  {ס}

11יא כה אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו  האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני

12יב אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי

13יג אנכי העירתהו בצדק וכל דרכיו אישר הוא יבנה עירי וגלותי ישלח--לא במחיר ולא בשחד אמר יהוה צבאות  {ס}

14יד כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר כוש וסבאים אנשי מדה עליך יעברו ולך יהיו אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישתחוו אליך יתפללו אך בך אל ואין עוד אפס אלהים

15טו אכן אתה אל מסתתר--אלהי ישראל מושיע

16טז בושו וגם נכלמו כלם  יחדו הלכו בכלמה חרשי צירים

17יז ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים  לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד  {פ}

18יח כי כה אמר יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה--לא תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד

19יט לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך--לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני אני יהוה דבר צדק מגיד מישרים

20כ הקבצו ובאו התנגשו יחדו פליטי הגוים לא ידעו הנשאים את עץ פסלם ומתפללים אל אל לא יושיע

21כא הגידו והגישו אף יועצו יחדו  מי השמיע זאת מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין עוד אלהים מבלעדי--אל צדיק ומושיע אין זולתי

22כב פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ  כי אני אל ואין עוד

23כג בי נשבעתי--יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב  כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון

24כד אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו

25כה ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 44
Top of Page
Top of Page