B'resheet 4
Genesis 4 Aleppo Codex
1א והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה 2ב ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה 3ג ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה--ליהוה 4ד והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו 5ה ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו 6ו ויאמר יהוה אל קין  למה חרה לך ולמה נפלו פניך 7ז הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו

8ח ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו

9ט ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי 10י ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה 11יא ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך 12יב כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ 13יג ויאמר קין אל יהוה  גדול עוני מנשא 14יד הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני 15טו ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו

16טז ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נוד קדמת עדן

17יז וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך 18יח ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך 19יט ויקח לו למך שתי נשים  שם האחת עדה ושם השנית צלה 20כ ותלד עדה את יבל  הוא היה--אבי ישב אהל ומקנה 21כא ושם אחיו יובל  הוא היה--אבי כל תפש כנור ועוגב 22כב וצלה גם הוא ילדה את תובל קין--לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה

23כג ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי--נשי למך האזנה אמרתי  כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי

24כד כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה

25כה וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת  כי שת לי אלהים זרע אחר--תחת הבל כי הרגו קין 26כו ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 3
Top of Page
Top of Page