B'resheet 29
Genesis 29 Aleppo Codex
1א וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם 2ב וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה--כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על פי הבאר 3ג ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה

4ד ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו 5ה ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו 6ו ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום--והנה רחל בתו באה עם הצאן 7ז ויאמר הן עוד היום גדול--לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו 8ח ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן

9ט עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה--כי רעה הוא 10י ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו 11יא וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך 12יב ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה

13יג ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה

14יד ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים

15טו ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך 16טז וללבן שתי בנות  שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל 17יז ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה 18יח ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה 19יט ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי 20כ ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה

21כא ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה 22כב ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה 23כג ויהי בערב--ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה 24כד ויתן לבן לה את זלפה שפחתו--ללאה בתו שפחה 25כה ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי--הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני 26כו ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו--לתת הצעירה לפני הבכירה 27כז מלא שבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות 28כח ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה 29כט ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו--לה לשפחה 30ל ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות

31לא וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה 32לב ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן  כי אמרה כי ראה יהוה בעניי--כי עתה יאהבני אישי 33לג ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון 34לד ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי 35לה ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה--על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 28
Top of Page
Top of Page