Shemot 35
Exodus 35 Aleppo Codex
1א ויקהל משה את כל עדת בני ישראל--ויאמר אלהם  אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשת אתם

2ב ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת 3ג לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת  {פ}

4ד ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר  זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר 5ה קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה  זהב וכסף ונחשת 6ו ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים 7ז וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים 8ח ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים 9ט ואבני שהם--ואבני מלאים  לאפוד ולחשן

10י וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה יהוה 11יא את המשכן--את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו 12יב את הארן ואת בדיו את הכפרת ואת פרכת המסך 13יג את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים 14יד ואת מנרת המאור ואת כליה ואת נרתיה ואת שמן המאור 15טו ואת מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן 16טז את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו 17יז את קלעי החצר את עמדיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר 18יח את יתדת המשכן ואת יתדת החצר ואת מיתריהם 19יט את בגדי השרד לשרת בקדש  את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן

20כ ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה 21כא ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש 22כב ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה 23כג וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו 24כד כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל מלאכת העבדה--הביאו 25כה וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש 26כו וכל הנשים--אשר נשא לבן אתנה בחכמה  טוו את העזים 27כז והנשאם הביאו--את אבני השהם ואת אבני המלאים  לאפוד ולחשן 28כח ואת הבשם ואת השמן  למאור--ולשמן המשחה ולקטרת הסמים 29כט כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה--הביאו בני ישראל נדבה ליהוה  {פ}

30ל ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה 31לא וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה 32לב ולחשב מחשבת--לעשת בזהב ובכסף ובנחשת 33לג ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת 34לד ולהורת נתן בלבו  הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן 35לה מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל מלאכה וחשבי מחשבת

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 34
Top of Page
Top of Page