Devarim 6
Deuteronomy 6 Aleppo Codex
1א וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם--לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה 2ב למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך--ולמען יארכן ימיך 3ג ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד  כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך--ארץ זבת חלב ודבש  {פ}

4ד שמע ישראל  יהוה אלהינו יהוה אחד 5ה ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך 6ו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום--על לבבך 7ז ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך 8ח וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך 9ט וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך  {ס}

10י והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב--לתת לך  ערים גדלת וטבת אשר לא בנית 11יא ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וברת חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת 12יב השמר לך פן תשכח את יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים 13יג את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע 14יד לא תלכון אחרי אלהים אחרים--מאלהי העמים אשר סביבותיכם 15טו כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך  פן יחרה אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה  {ס}

16טז לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה 17יז שמור תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך 18יח ועשית הישר והטוב בעיני יהוה--למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע יהוה לאבתיך 19יט להדף את כל איביך מפניך כאשר דבר יהוה  {ס}

20כ כי ישאלך בנך מחר לאמר  מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם 21כא ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה 22כב ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו--לעינינו 23כג ואותנו הוציא משם--למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו 24כד ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה ליראה את יהוה אלהינו--לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה 25כה וצדקה תהיה לנו  כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו--כאשר צונו  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 5
Top of Page
Top of Page