Malachim Aleph 7
1 Kings 7 Aleppo Codex
1א ואת ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויכל את כל ביתו 2ב ויבן את בית יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על העמודים 3ג וספן בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים ארבעים וחמשה--חמשה עשר הטור 4ד ושקפים שלשה טורים ומחזה אל מחזה שלש פעמים 5ה וכל הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל מחזה שלש פעמים

6ו ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על פניהם ועמדים ועב על פניהם

7ז ואולם הכסא אשר ישפט שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד הקרקע

8ח וביתו אשר ישב שם חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה ובית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה

9ט כל אלה אבנים יקרת כמדות גזית מגררות במגרה מבית ומחוץ וממסד עד הטפחות ומחוץ עד החצר הגדולה

10י ומיסד אבנים יקרות אבנים גדלות--אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות 11יא ומלמעלה אבנים יקרות כמדות גזית--וארז 12יב וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית יהוה הפנימית ולאלם הבית  {פ}

13יג וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצר 14יד בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחשת וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחשת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו

15טו ויצר את שני העמודים נחשת  שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים עשרה אמה יסב את העמוד השני 16טז ושתי כתרת עשה לתת על ראשי העמודים--מצק נחשת  חמש אמות קומת הכתרת האחת וחמש אמות קומת הכתרת השנית 17יז שבכים מעשה שבכה גדלים מעשה שרשרות לכתרת אשר על ראש העמודים--שבעה לכתרת האחת ושבעה לכתרת השנית 18יח ויעש את העמודים ושני טורים סביב על השבכה האחת לכסות את הכתרת אשר על ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית 19יט וכתרת אשר על ראש העמודים--מעשה שושן באולם  ארבע אמות 20כ וכתרת על שני העמודים גם ממעל מלעמת הבטן אשר לעבר שבכה (השבכה) והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השנית 21כא ויקם את העמדים לאלם ההיכל ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין ויקם את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בעז 22כב ועל ראש העמודים מעשה שושן ותתם מלאכת העמודים

23כג ויעש את הים מוצק  עשר באמה משפתו עד שפתו עגל סביב וחמש באמה קומתו וקוה (וקו) שלשים באמה יסב אתו סביב 24כד ופקעים מתחת לשפתו סביב סבבים אתו--עשר באמה מקפים את הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו 25כה עמד על שני עשר בקר שלשה פנים צפונה ושלשה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחריהם ביתה 26כו ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן אלפים בת יכיל  {פ}

27כז ויעש את המכנות עשר נחשת  ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה 28כח וזה מעשה המכונה מסגרת להם ומסגרת בין השלבים 29כט ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וכרובים ועל השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד 30ל וארבעה אופני נחשת למכונה האחת וסרני נחשת וארבעה פעמתיו כתפת להם מתחת לכיר הכתפות יצקות מעבר איש ליות 31לא ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה כן אמה וחצי האמה וגם על פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות 32לב וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה 33לג ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם--הכל מוצק 34לד וארבע כתפות--אל ארבע פנות המכנה האחת מן המכנה כתפיה 35לה ובראש המכונה חצי האמה קומה--עגל סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה 36לו ויפתח על הלחת ידתיה ועל ומסגרתיה (מסגרתיה) כרובים אריות ותמרת--כמער איש וליות סביב 37לז כזאת עשה את עשר המכנות  מוצק אחד מדה אחת קצב אחד--לכלהנה  {ס}

38לח ויעש עשרה כירות נחשת  ארבעים בת יכיל הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד--כיור אחד על המכונה האחת לעשר המכנות 39לט ויתן את המכנות חמש על כתף הבית מימין וחמש על כתף הבית משמאלו ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה--ממול נגב  {ס}

40מ ויעש חירום--את הכירות ואת היעים ואת המזרקות ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית יהוה 41מא עמדים שנים וגלת הכתרת אשר על ראש העמודים שתים והשבכות שתים--לכסות את שתי גלות הכתרת אשר על ראש העמודים 42מב ואת הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות--שני טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את שתי גלות הכתרת אשר על פני העמודים 43מג ואת המכנות עשר ואת הכירת עשרה על המכנות 44מד ואת הים האחד ואת הבקר שנים עשר תחת הים 45מה ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האהל (האלה) אשר עשה חירם למלך שלמה בית יהוה--נחשת ממרט 46מו בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן 47מז וינח שלמה את כל הכלים מרב מאד מאד--לא נחקר משקל הנחשת

48מח ויעש שלמה--את כל הכלים אשר בית יהוה  את מזבח הזהב ואת השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב 49מט ואת המנרות חמש מימין וחמש משמאול לפני הדביר--זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב 50נ והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות--זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל--זהב  {פ}

51נא ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית יהוה ויבא שלמה את קדשי דוד אביו את הכסף ואת הזהב ואת הכלים--נתן באצרות בית יהוה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Kings 6
Top of Page
Top of Page