Malachim Aleph 6
1 Kings 6 Aleppo Codex
1א ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל ויבן הבית ליהוה 2ב והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה--ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו 3ג והאולם על פני היכל הבית--עשרים אמה ארכו על פני רחב הבית עשר באמה רחבו על פני הבית 4ד ויעש לבית חלוני שקפים אטומים

5ה ויבן על קיר הבית יצוע (יציע) סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב 6ו היצוע (היציע) התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה  כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות הבית

7ז והבית בהבנתו--אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו

8ח פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השלשים 9ט ויבן את הבית ויכלהו ויספן את הבית גבים ושדרת בארזים 10י ויבן את היצוע (היציע) על כל הבית חמש אמות קומתו ויאחז את הבית בעצי ארזים  {פ}

11יא ויהי דבר יהוה אל שלמה לאמר 12יב הבית הזה אשר אתה בנה אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת בהם--והקמתי את דברי אתך אשר דברתי אל דוד אביך 13יג ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את עמי ישראל  {פ}

14יד ויבן שלמה את הבית ויכלהו

15טו ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים--מקרקע הבית עד קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושים 16טז ויבן את עשרים אמה מירכותי (מירכתי) הבית בצלעות ארזים מן הקרקע עד הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים 17יז וארבעים באמה היה הבית--הוא ההיכל לפני 18יח וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים  הכל ארז אין אבן נראה 19יט ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שם את ארון ברית יהוה 20כ ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז 21כא ויצף שלמה את הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות (ברתוקות) זהב לפני הדביר ויצפהו זהב 22כב ואת כל הבית צפה זהב עד תם כל הבית וכל המזבח אשר לדביר צפה זהב

23כג ויעש בדביר שני כרובים עצי שמן  עשר אמות קומתו 24כד וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו 25כה ועשר באמה הכרוב השני  מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים 26כו קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני 27כז ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף 28כח ויצף את הכרובים זהב

29כט ואת כל קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים--מלפנים ולחיצון 30ל ואת קרקע הבית צפה זהב--לפנימה ולחיצון

31לא ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמשית 32לב ושתי דלתות עצי שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים וצפה זהב וירד על הכרובים ועל התמרות את הזהב

33לג וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רבעית 34לד ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים 35לה וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על המחקה

36לו ויבן את החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים

37לז בשנה הרביעית יסד בית יהוה--בירח זו 38לח ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטו ויבנהו שבע שנים

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Kings 5
Top of Page
Top of Page