Malachim Aleph 4
1 Kings 4 Aleppo Codex
1א ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל  {ס} 2ב ואלה השרים אשר לו  עזריהו בן צדוק הכהן  {ס} 3ג אליחרף ואחיה בני שישא ספרים  {ס}  יהושפט בן אחילוד המזכיר  {ס} 4ד ובניהו בן יהוידע על הצבא  {ס}  וצדוק ואביתר כהנים  {ס} 5ה ועזריהו בן נתן על הנצבים  {ס}  וזבוד בן נתן כהן רעה המלך  {ס} 6ו ואחישר על הבית  {ס}  ואדנירם בן עבדא על המס  {ס}

7ז ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו  חדש בשנה יהיה על אחד (האחד) לכלכל  {ס} 8ח ואלה שמותם בן חור בהר אפרים  {ס} 9ט בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן  {ס} 10י בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר  {ס} 11יא בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה  {ס} 12יב בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם  {ס} 13יג בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן--ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת  {ס} 14יד אחינדב בן עדא מחנימה  {ס} 15טו אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה--לאשה  {ס} 16טז בענא בן חושי באשר ובעלות  {ס} 17יז יהושפט בן פרוח ביששכר  {ס} 18יח שמעי בן אלא בבנימן  {ס} 19יט גבר בן ארי בארץ גלעד--ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ

20כ יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים

21א ושלמה היה מושל בכל הממלכות--מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים  מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו  {פ}

22ב ויהי לחם שלמה ליום אחד  שלשים כר סלת וששים כר קמח 23ג עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי--ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים 24ד כי הוא רדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה--בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו--מסביב 25ה וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע--כל ימי שלמה  {ס} 26ו ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים--למרכבו ושנים עשר אלף פרשים 27ז וכלכלו הנצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שלחן המלך שלמה--איש חדשו  לא יעדרו דבר 28ח והשערים והתבן לסוסים ולרכש--יבאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו  {ס}

29ט ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב--כחול אשר על שפת הים 30י ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים 31יא ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב 32יב וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף 33יג וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים 34יד ויבאו מכל העמים לשמע את חכמת שלמה--מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Kings 3
Top of Page
Top of Page