Mark 11
Study Bible

Καὶ  ὅτε  ἐγγίζουσιν  εἰς  Ἱεροσόλυμα  εἰς  Βηθφαγὴ  καὶ  Βηθανίαν  πρὸς  τὸ  ὄρος  τῶν  Ἐλαιῶν,  ἀποστέλλει  δύο  τῶν  μαθητῶν  αὐτοῦ  καὶ  λέγει  αὐτοῖς  Ὑπάγετε  εἰς  τὴν  κώμην  τὴν  κατέναντι  ὑμῶν,  καὶ  εὐθὺς  εἰσπορευόμενοι  εἰς  αὐτὴν  εὑρήσετε  πῶλον  δεδεμένον  ἐφ’  ὃν  οὐδεὶς  οὔπω  ἀνθρώπων  ἐκάθισεν·  λύσατε  αὐτὸν  καὶ  φέρετε.  καὶ  ἐάν  τις  ὑμῖν  εἴπῃ  Τί  ποιεῖτε  τοῦτο;  εἴπατε  ‹ὅτι›    Κύριος  αὐτοῦ  χρείαν  ἔχει,  καὶ  εὐθὺς  αὐτὸν  ἀποστέλλει  πάλιν  ὧδε.  καὶ  ἀπῆλθον  καὶ  εὗρον  πῶλον  δεδεμένον  πρὸς  θύραν  ἔξω  ἐπὶ  τοῦ  ἀμφόδου,  καὶ  λύουσιν  αὐτόν.  καί  τινες  τῶν  ἐκεῖ  ἑστηκότων  ἔλεγον  αὐτοῖς  Τί  ποιεῖτε  λύοντες  τὸν  πῶλον;  οἱ  δὲ  εἶπαν  αὐτοῖς  καθὼς  εἶπεν    Ἰησοῦς·  καὶ  ἀφῆκαν  αὐτούς.  καὶ  φέρουσιν  τὸν  πῶλον  πρὸς  τὸν  Ἰησοῦν,  καὶ  ἐπιβάλλουσιν  αὐτῷ  τὰ  ἱμάτια  αὐτῶν,  καὶ  ἐκάθισεν  ἐπ’  αὐτόν.  καὶ  πολλοὶ  τὰ  ἱμάτια  αὐτῶν  ἔστρωσαν  εἰς  τὴν  ὁδόν,  ἄλλοι  δὲ  στιβάδας,  κόψαντες  ἐκ  τῶν  ἀγρῶν. 

καὶ  οἱ  προάγοντες  καὶ  οἱ  ἀκολουθοῦντες  ἔκραζον  Ὡσαννά·  Εὐλογημένος    ἐρχόμενος  ἐν  ὀνόματι  Κυρίου· 

10 Εὐλογημένη    ἐρχομένη  βασιλεία  τοῦ  πατρὸς  ἡμῶν  Δαυίδ*·  Ὡσαννὰ  ἐν  τοῖς  ὑψίστοις. 

11 Καὶ  εἰσῆλθεν  εἰς  Ἱεροσόλυμα  εἰς  τὸ  ἱερόν·  καὶ  περιβλεψάμενος  πάντα,  ὀψὲ  ἤδη  οὔσης  τῆς  ὥρας,  ἐξῆλθεν  εἰς  Βηθανίαν  μετὰ  τῶν  δώδεκα. 

Jesus Curses the Fig Tree

12 Καὶ  τῇ  ἐπαύριον  ἐξελθόντων  αὐτῶν  ἀπὸ  Βηθανίας  ἐπείνασεν.  13 καὶ  ἰδὼν  συκῆν  ἀπὸ  μακρόθεν  ἔχουσαν  φύλλα  ἦλθεν  εἰ  ἄρα  τι  εὑρήσει  ἐν  αὐτῇ,  καὶ  ἐλθὼν  ἐπ’  αὐτὴν  οὐδὲν  εὗρεν  εἰ  μὴ  φύλλα·    γὰρ  καιρὸς  οὐκ  ἦν  σύκων.  14 καὶ  ἀποκριθεὶς  εἶπεν  αὐτῇ  Μηκέτι  εἰς  τὸν  αἰῶνα  ἐκ  σοῦ  μηδεὶς  καρπὸν  φάγοι.  καὶ  ἤκουον  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ. 

Jesus Cleanses the Temple

15 Καὶ  ἔρχονται  εἰς  Ἱεροσόλυμα.  Καὶ  εἰσελθὼν  εἰς  τὸ  ἱερὸν  ἤρξατο  ἐκβάλλειν  τοὺς  πωλοῦντας  καὶ  τοὺς  ἀγοράζοντας  ἐν  τῷ  ἱερῷ,  καὶ  τὰς  τραπέζας  τῶν  κολλυβιστῶν  καὶ  τὰς  καθέδρας  τῶν  πωλούντων  τὰς  περιστερὰς  κατέστρεψεν,  16 καὶ  οὐκ  ἤφιεν  ἵνα  τις  διενέγκῃ  σκεῦος  διὰ  τοῦ  ἱεροῦ,  17 καὶ  ἐδίδασκεν  καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς  Οὐ  γέγραπται  ὅτι    οἶκός  μου  οἶκος  προσευχῆς  κληθήσεται  πᾶσιν  τοῖς  ἔθνεσιν;  ὑμεῖς  δὲ  πεποιήκατε  αὐτὸν  σπήλαιον  λῃστῶν.  18 καὶ  ἤκουσαν  οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ  γραμματεῖς,  καὶ  ἐζήτουν  πῶς  αὐτὸν  ἀπολέσωσιν·  ἐφοβοῦντο  γὰρ  αὐτόν,  πᾶς  γὰρ    ὄχλος  ἐξεπλήσσετο  ἐπὶ  τῇ  διδαχῇ  αὐτοῦ. 

19 Καὶ  ὅταν  ὀψὲ  ἐγένετο,  ἐξεπορεύοντο  ἔξω  τῆς  πόλεως. 

The Withered Fig Tree

20 Καὶ  παραπορευόμενοι  πρωῒ  εἶδον  τὴν  συκῆν  ἐξηραμμένην  ἐκ  ῥιζῶν.  21 καὶ  ἀναμνησθεὶς    Πέτρος  λέγει  αὐτῷ  Ῥαββί*,  ἴδε    συκῆ  ἣν  κατηράσω  ἐξήρανται.  22 καὶ  ἀποκριθεὶς    Ἰησοῦς  λέγει  αὐτοῖς  Ἔχετε  πίστιν  θεοῦ.  23 ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  ὃς  ἂν  εἴπῃ  τῷ  ὄρει  τούτῳ  Ἄρθητι  καὶ  βλήθητι  εἰς  τὴν  θάλασσαν,  καὶ  μὴ  διακριθῇ  ἐν  τῇ  καρδίᾳ  αὐτοῦ  ἀλλὰ  πιστεύῃ  ὅτι    λαλεῖ  γίνεται,  ἔσται  αὐτῷ.  24 διὰ  τοῦτο  λέγω  ὑμῖν,  πάντα  ὅσα  προσεύχεσθε  καὶ  αἰτεῖσθε,  πιστεύετε  ὅτι  ἐλάβετε,  καὶ  ἔσται  ὑμῖν.  25 καὶ  ὅταν  στήκετε  προσευχόμενοι,  ἀφίετε  εἴ  τι  ἔχετε  κατά  τινος,  ἵνα  καὶ    Πατὴρ  ὑμῶν    ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς  ἀφῇ  ὑμῖν  τὰ  παραπτώματα  ὑμῶν.  26 ⧼Εἰ  δὲ  ὑμεῖς  οὖκ  ἀφίετε,  οὐδὲ    πατὴρ  ὑμῶν    ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς  ἀφήσει  τὰ  παραπτώματα  ὑμῶν⧽. 

Jesus' Authority Challenged

27 Καὶ  ἔρχονται  πάλιν  εἰς  Ἱεροσόλυμα.  καὶ  ἐν  τῷ  ἱερῷ  περιπατοῦντος  αὐτοῦ  ἔρχονται  πρὸς  αὐτὸν  οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ  γραμματεῖς  καὶ  οἱ  πρεσβύτεροι,  28 καὶ  ἔλεγον  αὐτῷ  Ἐν  ποίᾳ  ἐξουσίᾳ  ταῦτα  ποιεῖς;    τίς  σοι  ἔδωκεν  τὴν  ἐξουσίαν  ταύτην  ἵνα  ταῦτα  ποιῇς;  29   δὲ  Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς  Ἐπερωτήσω  ὑμᾶς  ἕνα  λόγον,  καὶ  ἀποκρίθητέ  μοι,  καὶ  ἐρῶ  ὑμῖν  ἐν  ποίᾳ  ἐξουσίᾳ  ταῦτα  ποιῶ.  30 τὸ  βάπτισμα  τὸ  Ἰωάννου*  ἐξ  οὐρανοῦ  ἦν    ἐξ  ἀνθρώπων;  ἀποκρίθητέ  μοι.  31 καὶ  διελογίζοντο  πρὸς  ἑαυτοὺς  λέγοντες  ‹Τί  εἴπωμεν›  Ἐὰν  εἴπωμεν  Ἐξ  οὐρανοῦ,  ἐρεῖ  Διὰ  τί  οὖν  οὐκ  ἐπιστεύσατε  αὐτῷ;  32 ἀλλὰ  εἴπωμεν  Ἐξ  ἀνθρώπων;—  ἐφοβοῦντο  τὸν  ὄχλον·  ἅπαντες  γὰρ  εἶχον  τὸν  Ἰωάννην*  ὄντως  ὅτι  προφήτης  ἦν.  33 καὶ  ἀποκριθέντες  τῷ  Ἰησοῦ  λέγουσιν  Οὐκ  οἴδαμεν.  καὶ    Ἰησοῦς  λέγει  αὐτοῖς  Οὐδὲ  ἐγὼ  λέγω  ὑμῖν  ἐν  ποίᾳ  ἐξουσίᾳ  ταῦτα  ποιῶ. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Mark 10
Top of Page
Top of Page