משלי 3

<< משלי 3 >>
Proverbs 3 Hebrew Bible (OT and NT)
 

1 בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃

2 כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃

3 חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך׃

4 ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם׃

5 בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

6 בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

7 אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃

8 רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃

9 כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך׃

10 וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃

11 מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃

12 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃

13 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃

14 כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה׃

15 יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃

16 ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃

17 דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום׃

18 עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃

19 יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה׃

20 בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל׃

21 בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה׃

22 ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך׃

23 אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃

24 אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

25 אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא׃

26 כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד׃

27 אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך לעשות׃

28 אל תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך׃

29 אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך׃

30 אל תרוב עם אדם חנם אם לא גמלך רעה׃

31 אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו׃

32 כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו׃

33 מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃

34 אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן׃

35 כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון׃


<< Proverbs 3 >>
This translation includes the OT and NT and was originally titled Modern Hebrew. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible