Zechariah 9
Hebrew OT: WLC Transliterated

1mas·sa de·var-ha·shem be·'e·retz chad·rach, ve·dam·me·sek me·nu·cha·tov; ki la·shem ein a·dam, ve·chol shiv·tei yis·ra·'el.

2ve·gam-cha·mat tig·bal-bah; tzor ve·tzi·do·vn, ki cha·che·mah me·'od.

3vat·ti·ven tzor ma·tzo·vr lah; vat·titz·bar-ke·sef ke·'a·far, ve·cha·rutz ke·tit chu·tzo·vt.

4hin·neh a·do·nai yo·v·ri·shen·nah, ve·hik·kah vai·yam chei·lah; ve·hi ba·'esh te·'a·chel.

5te·re ash·ke·lo·vn ve·ti·ra ve·'az·zah ve·ta·chil me·'od, ve·'ek·ro·vn ki-ho·vish meb·ba·tah; ve·'a·vad me·lech me·'az·zah, ve·'ash·ke·lo·vn lo te·shev.

6ve·ya·shav mam·zer be·'ash·do·vd; ve·hich·rat·ti ge·'o·vn pe·lish·tim.

7va·ha·si·ro·ti da·mav mip·piv ve·shik·ku·tzav mib·bein shin·nav, ve·nish·'ar gam-hu le·lo·hei·nu; ve·ha·yah ke·'al·luf bi·hu·dah, ve·'ek·ro·vn ki·vu·si.

8ve·cha·ni·ti le·vei·ti mi·tza·vah me·'o·ver u·mi·shav, ve·lo-ya·'a·vor a·lei·hem o·vd no·ges; ki at·tah ra·'i·ti ve·'ei·nai. s

9gi·li me·'od bat-tzi·yo·vn ha·ri·'i bat ye·ru·sha·lim, hin·neh mal·kech ya·vo·v lach, tzad·dik ve·no·v·sha hu; a·ni ve·ro·chev al-cha·mo·vr, ve·'al-a·yir ben-a·to·no·vt.

10ve·hich·rat·ti-re·chev me·'ef·ra·yim ve·sus mi·ru·sha·lim, ve·nich·re·tah ke·shet mil·cha·mah, ve·dib·ber sha·lo·vm lag·go·v·yim; u·ma·she·lov mi·yam ad-yam, u·min·na·har ad-af·sei-a·retz.

11gam-at·te be·dam-be·ri·tech shil·lach·ti a·si·ra·yich mib·bo·vr, ein ma·yim bov.

12u·vu le·vi·tza·ro·vn, a·si·rei hat·tik·vah; gam-hai·yo·vm mag·gid mish·neh a·shiv lach.

13ki-da·rach·ti li ye·hu·dah ke·shet mil·le·ti ef·ra·yim, ve·'o·v·rar·ti va·na·yich tzi·yo·vn, al-ba·na·yich ya·van; ve·sam·tich ke·che·rev gib·bo·vr.

14va·shem a·lei·hem ye·ra·'eh, ve·ya·tza chab·ba·rak chi·tzov; va·do·nai ha·shem ba·sho·v·far yit·ka, ve·ha·lach be·sa·'a·ro·vt tei·man.

15ha·shem tze·va·'o·vt ya·gen a·lei·hem ve·'a·che·lu ve·cha·ve·shu av·nei-ke·la, ve·sha·tu ha·mu ke·mov-ya·yin; u·ma·le·'u kam·miz·rak, ke·za·vi·yo·vt miz·be·ach.

16ve·ho·v·shi·'am ha·shem e·lo·hei·hem bai·yo·vm ha·hu ke·tzon am·mov; ki av·nei-ne·zer, mit·no·vs·so·vt al-ad·ma·tov.

17ki mah-tu·vov u·mah-ya·fe·yov; da·gan ba·chu·rim, ve·ti·ro·vsh ye·no·v·vev be·tu·lo·vt.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Zechariah 8
Top of Page
Top of Page