Joel 3
Hebrew OT: WLC Transliterated

1ki hin·neh bai·ya·mim ha·hem·mah u·va·'et ha·hi; a·sher a·shuv ch a·shiv k et-she·vut ye·hu·dah vi·ru·sha·lim.

2ve·kib·batz·ti et-kol-hag·go·v·yim, ve·ho·v·rad·tim, el-e·mek ye·ho·v·sha·fat; ve·nish·pat·ti im·mam sham al-am·mi ve·na·cha·la·ti yis·ra·'el a·sher piz·ze·ru vag·go·v·yim, ve·'et-ar·tzi chil·le·ku.

3ve·'el-am·mi yad·du go·v·ral; vai·yit·te·nu hai·ye·led baz·zo·v·nah, ve·hai·yal·dah ma·che·ru vai·ya·yin vai·yish·tu.

4ve·gam mah-at·tem li tzor ve·tzi·do·vn, ve·chol ge·li·lo·vt pe·la·shet; hag·ge·mul at·tem me·shal·le·mim a·lai, ve·'im-go·me·lim at·tem a·lai, kal me·he·rah, a·shiv ge·mul·chem be·ro·she·chem. 5a·sher-kas·pi u·ze·ha·vi le·kach·tem; u·ma·cha·mad·dai hat·to·vim, ha·ve·tem le·hei·che·lei·chem. 6u·ve·nei ye·hu·dah u·ve·nei ye·ru·sha·lim, me·char·tem liv·nei haiy·va·nim; le·ma·'an har·chi·kam me·'al ge·vu·lam. 7hin·ni me·'i·ram, min-ham·ma·ko·vm, a·sher-me·char·tem o·tam sham·mah; va·ha·shi·vo·ti ge·mul·chem be·ro·she·chem. 8u·ma·char·ti et-be·nei·chem ve·'et-be·no·v·tei·chem be·yad be·nei ye·hu·dah, u·me·cha·rum lish·va·yim el-go·vy ra·cho·vk; ki ha·shem dib·ber. s

9kir·'u-zot bag·go·v·yim, kad·de·shu mil·cha·mah; ha·'i·ru hag·gib·bo·v·rim, yig·ge·shu ya·'a·lu, kol an·shei ham·mil·cha·mah.

10kot·tu it·tei·chem la·cha·ra·vo·vt, u·maz·me·ro·tei·chem lir·ma·chim; ha·chal·lash, yo·mar gib·bo·vr a·ni.

11u·shu va·vo·'u chol-hag·go·v·yim mis·sa·viv ve·nik·ba·tzu; sham·mah han·chat ha·shem gib·bo·v·rei·cha.

12ye·'o·v·ru ve·ya·'a·lu hag·go·v·yim, el-e·mek ye·ho·v·sha·fat; ki sham e·shev lish·pot et-kol-hag·go·v·yim mis·sa·viv.

13shil·chu mag·gal, ki va·shal ka·tzir; bo·'u re·du ki-ma·le·'ah gat, he·shi·ku hay·ka·vim, ki rab·bah ra·'a·tam.

14ha·mo·v·nim ha·mo·v·nim, be·'e·mek he·cha·rutz; ki ka·ro·vv yo·vm ha·shem, be·'e·mek he·cha·rutz.

15she·mesh ve·ya·re·ach ka·da·ru; ve·cho·v·cha·vim a·se·fu na·ge·ham.

16va·shem mi·tzi·yo·vn yish·'ag u·mi·ru·sha·lim yit·ten ko·v·lov, ve·ra·'a·shu sha·ma·yim va·'a·retz; va·shem ma·cha·seh le·'am·mov, u·ma·'o·vz liv·nei yis·ra·'el.

17vi·da'·tem ki a·ni ha·shem e·lo·hei·chem, sho·chen be·tzi·yo·vn har-ka·de·shi; ve·ha·ye·tah ye·ru·sha·lim ko·desh, ve·za·rim lo-ya·'av·ru-vah o·vd. s

18ve·ha·yah vai·yo·vm ha·hu yit·te·fu he·ha·rim a·sis ve·hag·ge·va·'o·vt te·lach·nah cha·lav, ve·chol-a·fi·kei ye·hu·dah ye·le·chu ma·yim; u·ma'·yan mib·beit ha·shem ye·tze, ve·hish·kah et-na·chal ha·shit·tim.

19mitz·ra·yim lish·ma·mah tih·yeh, ve·'e·do·vm le·mid·bar she·ma·mah tih·yeh; me·cha·mas be·nei ye·hu·dah, a·sher-sha·fe·chu dam-na·ki be·'ar·tzam.

20vi·hu·dah le·'o·v·lam te·shev; vi·ru·sha·lim le·do·vr va·do·vr.

21ve·nik·kei·ti da·mam lo-nik·kei·ti; va·shem sho·chen be·tzi·yo·vn.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Joel 2
Top of Page
Top of Page