2 Chronicles 6
Hebrew OT: WLC Transliterated

1az a·mar she·lo·moh; ha·shem a·mar, lish·ko·vn ba·'a·ra·fel.

2va·'a·ni ba·ni·ti veit-ze·vul lach; u·ma·cho·vn le·shiv·te·cha o·v·la·mim.

3vai·yas·sev ham·me·lech et-pa·nav, vay·va·rech et kol-ke·hal yis·ra·'el; ve·chol-ke·hal yis·ra·'el o·v·med. 4vai·yo·mer ba·ruch ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el, a·sher dib·ber be·fiv, et da·vid a·vi; u·ve·ya·dav mil·le le·mor. 5min-hai·yo·vm a·sher ho·v·tze·ti et-am·mi me·'e·retz mitz·ra·yim lo-va·char·ti ve·'ir mik·kol shiv·tei yis·ra·'el, liv·no·vt ba·yit, lih·yo·vt she·mi sham; ve·lo-va·char·ti ve·'ish, lih·yo·vt na·gid al-am·mi yis·ra·'el. 6va·'ev·char bi·ru·sha·lim, lih·yo·vt she·mi sham; va·'ev·char be·da·vid, lih·yo·vt al-am·mi yis·ra·'el. 7vay·hi im-le·vav da·vid a·vi; liv·no·vt ba·yit, le·shem ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el. 8vai·yo·mer ha·shem el-da·vid a·vi, ya·'an a·sher ha·yah im-le·va·ve·cha, liv·no·vt ba·yit lish·mi; he·ti·vo·v·ta, ki ha·yah im-le·va·ve·cha. 9rak at·tah, lo tiv·neh hab·ba·yit; ki vin·cha hai·yo·v·tze me·cha·la·tzei·cha, hu-yiv·neh hab·ba·yit lish·mi. 10vai·ya·kem ha·shem, et-de·va·rov a·sher dib·ber; va·'a·kum ta·chat da·vid a·vi va·'e·shev al-kis·se yis·ra·'el ka·'a·sher dib·ber ha·shem, va·'ev·neh hab·ba·yit, le·shem ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el. 11va·'a·sim sham et-ha·'a·ro·vn, a·sher-sham be·rit ha·shem; a·sher ka·rat im-be·nei yis·ra·'el.

12vai·ya·'a·mod lif·nei miz·bach ha·shem, ne·ged kol-ke·hal yis·ra·'el; vai·yif·ros kap·pav. 13ki-a·sah she·lo·moh ki·yo·vr ne·cho·shet vai·yit·te·ne·hu be·to·vch ha·'a·za·rah cha·mesh am·mo·vt a·re·kov ve·cha·mesh am·mo·vt ra·che·bov, ve·'am·mo·vt sha·lo·vsh ko·v·ma·tov; vai·ya·'a·mod a·lav vai·yiv·rach al-bir·kav ne·ged kol-ke·hal yis·ra·'el, vai·yif·ros kap·pav ha·sha·ma·ye·mah. 14vai·yo·mar ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el ein-ka·mo·v·cha e·lo·him, ba·sha·ma·yim u·va·'a·retz; sho·mer hab·be·rit ve·ha·che·sed, la·'a·va·dei·cha ha·ho·le·chim le·fa·nei·cha be·chol-lib·bam. 15a·sher sha·mar·ta le·'av·de·cha da·vid a·vi, et a·sher-dib·bar·ta lov; vat·te·dab·ber be·fi·cha u·ve·ya·de·cha mil·le·ta kai·yo·vm haz·zeh. 16ve·'at·tah ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el mor le·'av·de·cha da·vid a·vi et a·sher dib·bar·ta lov le·mor, lo-yik·ka·ret le·cha ish mil·le·fa·nai, yo·v·shev al-kis·se yis·ra·'el; rak im-yish·me·ru va·nei·cha et-dar·kam la·le·chet be·to·v·ra·ti, ka·'a·sher ha·lach·ta le·fa·nai. 17ve·'at·tah ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el; ye·'a·men de·va·re·cha, a·sher dib·bar·ta le·'av·de·cha le·da·vid.

18ki ha·'um·nam, ye·shev e·lo·him et-ha·'a·dam al-ha·'a·retz; hin·neh sha·ma·yim u·she·mei ha·sha·ma·yim lo ye·chal·ke·lu·cha, af ki-hab·ba·yit haz·zeh a·sher ba·ni·ti. 19u·fa·ni·ta el-te·fil·lat av·de·cha ve·'el-te·chin·na·tov ha·shem e·lo·hai; lish·mo·a' el-ha·rin·nah ve·'el-hat·te·fil·lah, a·sher av·de·cha mit·pal·lel le·fa·nei·cha. 20lih·yo·vt ei·nei·cha fe·tu·cho·vt el-hab·ba·yit haz·zeh yo·v·mam va·lay·lah, el-ham·ma·ko·vm, a·sher a·mar·ta, la·sum shim·cha sham; lish·mo·v·a' el-hat·te·fil·lah, a·sher yit·pal·lel av·de·cha, el-ham·ma·ko·vm haz·zeh. 21ve·sha·ma'·ta el-ta·cha·nu·nei av·de·cha ve·'am·me·cha yis·ra·'el, a·sher yit·pal·lu el-ham·ma·ko·vm haz·zeh; ve·'at·tah tish·ma mim·me·ko·vm shiv·te·cha min-ha·sha·ma·yim, ve·sha·ma'·ta ve·sa·la·che·ta.

22im-ye·che·ta ish le·re·'e·hu, ve·na·sha-vov a·lah le·ha·'a·lo·tov; u·va a·lah lif·nei miz·ba·cha·cha bab·ba·yit haz·zeh. 23ve·'at·tah tish·ma min-ha·sha·ma·yim ve·'a·si·ta ve·sha·fat·ta et-a·va·dei·cha, le·ha·shiv le·ra·sha, la·tet dar·kov be·ro·shov; u·le·hatz·dik tzad·dik, la·tet lov ke·tzid·ka·tov. s

24ve·'im-yin·na·gef am·me·cha yis·ra·'el lif·nei o·v·yev ki ye·chet·'u-lach; ve·sha·vu ve·ho·v·du et-she·me·cha, ve·hit·pal·lu ve·hit·chan·ne·nu le·fa·nei·cha bab·ba·yit haz·zeh. 25ve·'at·tah tish·ma min-ha·sha·ma·yim, ve·sa·lach·ta, le·chat·tat am·me·cha yis·ra·'el; va·ha·shei·vo·v·tam el-ha·'a·da·mah, a·sher-na·tat·tah la·hem ve·la·'a·vo·tei·hem. f

26be·he·'a·tzer ha·sha·ma·yim ve·lo-yih·yeh ma·tar ki ye·chet·'u-lach; ve·hit·pal·lu el-ham·ma·ko·vm haz·zeh ve·ho·v·du et-she·me·cha, me·chat·ta·tam ye·shu·vun ki ta·'a·nem. 27ve·'at·tah tish·ma ha·sha·ma·yim ve·sa·lach·ta le·chat·tat a·va·dei·cha ve·'am·me·cha yis·ra·'el, ki to·v·rem el-had·de·rech hat·to·v·vah a·sher ye·le·chu-vah; ve·na·tat·tah ma·tar al-ar·tze·cha, a·sher-na·tat·tah le·'am·me·cha le·na·cha·lah. s

28ra·'av ki-yih·yeh va·'a·retz de·ver ki-yih·yeh shid·da·fo·vn ve·ye·ra·ko·vn ar·beh ve·cha·sil ki yih·yeh, ki ya·tzar-lov o·vy·vav be·'e·retz she·'a·rav; kol-ne·ga ve·chol-ma·cha·lah. 29kol-te·fil·lah chol-te·chin·nah a·sher yih·yeh le·chol-ha·'a·dam, u·le·chol am·me·cha yis·ra·'el; a·sher ye·de·'u ish nig·'ov u·mach·'o·vov, u·fa·ras kap·pav el-hab·ba·yit haz·zeh. 30ve·'at·tah tish·ma min-ha·sha·ma·yim me·cho·vn shiv·te·cha ve·sa·lach·ta, ve·na·tat·tah la·'ish ke·chol-de·ra·chav, a·sher te·da et-le·va·vov; ki at·tah le·vad·de·cha ya·da'·ta, et-le·vav be·nei ha·'a·dam. 31le·ma·'an yi·ra·'u·cha la·le·chet bid·ra·chei·cha, kol-hai·ya·mim, a·sher-hem chai·yim al-pe·nei ha·'a·da·mah; a·sher na·tat·tah la·'a·vo·tei·nu. s

32ve·gam el-han·na·che·ri a·sher lo me·'am·me·cha yis·ra·'el hu u·va me·'e·retz re·cho·v·kah le·ma·'an shim·cha hag·ga·do·vl ve·ya·de·cha ha·cha·za·kah, u·ze·ro·v·'a·cha han·ne·tu·yah; u·va·'u ve·hit·pal·lu el-hab·ba·yit haz·zeh. 33ve·'at·tah tish·ma min-ha·sha·ma·yim mim·me·cho·vn shiv·te·cha, ve·'a·si·ta ke·chol a·sher-yik·ra e·lei·cha han·na·che·ri; le·ma·'an ye·de·'u chol-am·mei ha·'a·retz et-she·me·cha u·le·yir·'ah o·te·cha ke·'am·me·cha yis·ra·'el, ve·la·da·'at ki-shim·cha nik·ra, al-hab·ba·yit haz·zeh a·sher ba·ni·ti.

34ki-ye·tze am·me·cha lam·mil·cha·mah al-o·vy·vav, bad·de·rech a·sher tish·la·chem; ve·hit·pal·lu e·lei·cha de·rech ha·'ir haz·zot a·sher ba·char·ta bah, ve·hab·ba·yit a·sher-ba·ni·ti lish·me·cha. 35ve·sha·ma'·ta min-ha·sha·ma·yim, et-te·fil·la·tam ve·'et-te·chin·na·tam; ve·'a·si·ta mish·pa·tam.

36ki ye·chet·'u-lach ki ein a·dam a·sher lo-ye·che·ta, ve·'a·naf·ta vam, u·ne·tat·tam lif·nei o·v·yev; ve·sha·vum sho·v·vei·hem el-e·retz re·cho·v·kah ov ke·ro·v·vah. 37ve·he·shi·vu el-le·va·vam, ba·'a·retz a·sher nish·bu-sham; ve·sha·vu ve·hit·chan·ne·nu e·lei·cha be·'e·retz shiv·yam le·mor, cha·ta·nu he·'e·vi·nu ve·ra·sha·'e·nu. 38ve·sha·vu e·lei·cha be·chol-lib·bam u·ve·chol-naf·sham, be·'e·retz shiv·yam a·sher-sha·vu o·tam; ve·hit·pal·lu de·rech ar·tzam a·sher na·tat·tah la·'a·vo·v·tam, ve·ha·'ir a·sher ba·char·ta, ve·lab·ba·yit a·sher-ba·ni·ti lish·me·cha. 39ve·sha·ma'·ta min-ha·sha·ma·yim mim·me·cho·vn shiv·te·cha et-te·fil·la·tam ve·'et-te·chin·no·tei·hem, ve·'a·si·ta mish·pa·tam; ve·sa·lach·ta le·'am·me·cha a·sher cha·te·'u-lach.

40at·tah e·lo·hai yih·yu-na ei·nei·cha pe·tu·cho·vt, ve·'a·ze·nei·cha ka·shu·vo·vt; lit·fil·lat ham·ma·ko·vm haz·zeh. s

41ve·'at·tah ku·mah ha·shem e·lo·him le·nu·che·cha, at·tah va·'a·ro·vn uz·ze·cha; ko·ha·nei·cha ha·shem e·lo·him yil·be·shu te·shu·'ah, va·cha·si·dei·cha yis·me·chu vat·to·vv.

42ha·shem e·lo·him, al-ta·shev pe·nei me·shi·chei·cha; za·che·rah le·chas·dei da·vid av·de·cha. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page