2 Chronicles 7
Hebrew OT: WLC Transliterated

1u·che·chal·lo·vt she·lo·moh le·hit·pal·lel, ve·ha·'esh ya·re·dah me·ha·sha·ma·yim, vat·to·chal ha·'o·lah ve·haz·ze·va·chim; u·che·vo·vd ha·shem ma·le et-hab·ba·yit. 2ve·lo ya·che·lu hak·ko·ha·nim, la·vo·v el-beit ha·shem; ki-ma·le che·vo·vd-ha·shem et-beit ha·shem. 3ve·chol be·nei yis·ra·'el ro·'im be·re·det ha·'esh, u·che·vo·vd ha·shem al-hab·ba·yit; vai·yich·re·'u ap·pa·yim ar·tzah al-ha·ritz·fah vai·yish·ta·cha·vu, ve·ho·v·do·vt la·shem ki to·vv, ki le·'o·v·lam chas·dov.

4ve·ham·me·lech ve·chol-ha·'am; zo·ve·chim ze·vach lif·nei ha·shem. s 5vai·yiz·bach ham·me·lech she·lo·moh et-ze·vach hab·ba·kar es·rim u·she·na·yim e·lef, ve·tzon me·'ah ve·'es·rim a·lef; vai·yach·ne·chu et-beit ha·'e·lo·him, ham·me·lech ve·chol-ha·'am. 6ve·hak·ko·ha·nim al-mish·me·ro·v·tam o·me·dim ve·hal·vi·yim bich·lei-shir ha·shem a·sher a·sah da·vid ham·me·lech le·ho·do·vt la·shem ki-le·'o·v·lam chas·dov, be·hal·lel da·vid be·ya·dam; ve·hak·ko·ha·nim ma·cha·tzo·tze·rim ch mach·tze·rim k neg·dam, ve·chol-yis·ra·'el o·me·dim. s

7vay·kad·desh she·lo·moh et-to·vch he·cha·tzer a·sher lif·nei veit-ha·shem, ki-a·sah sham ha·'o·lo·vt, ve·'et chel·vei ha·she·la·mim; ki-miz·bach han·ne·cho·shet a·sher a·sah she·lo·moh, lo ya·cho·vl le·ha·chil et-ha·'o·lah ve·'et-ham·min·chah ve·'et-ha·cha·la·vim.

8vai·ya·'as she·lo·moh et-he·chag ba·'et ha·hi shiv·'at ya·mim ve·chol-yis·ra·'el im·mov, ka·hal ga·do·vl me·'od; mil·le·vo·v cha·mat ad-na·chal mitz·ra·yim. 9vai·ya·'a·su bai·yo·vm ha·she·mi·ni a·tza·ret; ki cha·nuk·kat ham·miz·be·ach a·su shiv·'at ya·mim, ve·he·chag shiv·'at ya·mim. 10u·ve·yo·vm es·rim u·she·lo·shah la·cho·desh ha·she·vi·'i, shil·lach et-ha·'am le·'a·ho·lei·hem; se·me·chim ve·to·v·vei lev, al-hat·to·v·vah a·sher a·sah ha·shem le·da·vid ve·lish·lo·moh, u·le·yis·ra·'el am·mov.

11vay·chal she·lo·moh et-beit ha·shem ve·'et-beit ham·me·lech; ve·'et kol-hab·ba al-lev she·lo·moh la·'a·so·vt be·veit-ha·shem u·ve·vei·tov hitz·li·ach. f

12vai·ye·ra ha·shem el-she·lo·moh bal·la·ye·lah; vai·yo·mer lov sha·ma'·ti et-te·fil·la·te·cha, u·va·char·ti bam·ma·ko·vm haz·zeh li le·veit za·vach. 13hen e·'e·tzor ha·sha·ma·yim ve·lo-yih·yeh ma·tar, ve·hen-a·tzav·veh al-cha·gav le·'e·cho·vl ha·'a·retz; ve·'im-a·shal·lach de·ver be·'am·mi. 14ve·yik·ka·ne·'u am·mi a·sher nik·ra-she·mi a·lei·hem ve·yit·pal·lu vi·vak·shu fa·nai, ve·ya·shu·vu mid·dar·chei·hem ha·ra·'im; va·'a·ni esh·ma min-ha·sha·ma·yim, ve·'es·lach le·chat·ta·tam, ve·'er·pa et-ar·tzam. 15at·tah ei·nai yih·yu fe·tu·cho·vt, ve·'a·ze·nai ka·shu·vo·vt; lit·fil·lat ham·ma·ko·vm haz·zeh. 16ve·'at·tah ba·char·ti ve·hik·dash·ti et-hab·ba·yit haz·zeh, lih·yo·vt-she·mi sham ad-o·v·lam; ve·hai·u ei·nai ve·lib·bi sham kol-hai·ya·mim. 17ve·'at·tah im-te·lech le·fa·nai ka·'a·sher ha·lach da·vid a·vi·cha, ve·la·'a·so·vt ke·chol a·sher tziv·vi·ti·cha; ve·chuk·kai u·mish·pa·tai tish·mo·vr. 18va·ha·ki·mo·v·ti, et kis·se mal·chu·te·cha; ka·'a·sher ka·rat·ti le·da·vid a·vi·cha le·mor, lo-yik·ka·ret le·cha ish, mo·v·shel be·yis·ra·'el.

19ve·'im-te·shu·vun at·tem, va·'a·zav·tem chuk·ko·v·tai u·mitz·vo·tai, a·sher na·tat·ti lif·nei·chem; va·ha·lach·tem va·'a·vad·tem e·lo·him a·che·rim, ve·hish·ta·cha·vi·tem la·hem. 20u·ne·tash·tim me·'al ad·ma·ti a·sher na·tat·ti la·hem, ve·'et-hab·ba·yit haz·zeh a·sher hik·dash·ti lish·mi, ash·lich me·'al pa·nai; ve·'et·te·nen·nu le·ma·shal ve·lish·ni·nah be·chol-ha·'am·mim. 21ve·hab·ba·yit haz·zeh a·sher ha·yah el·yo·vn, le·chol-o·ver a·lav yi·shom; ve·'a·mar bam·meh a·sah ha·shem ka·chah, la·'a·retz haz·zot ve·lab·ba·yit haz·zeh. 22ve·'a·me·ru al a·sher a·ze·vu et-ha·shem e·lo·hei a·vo·tei·hem a·sher ho·v·tzi·'am me·'e·retz mitz·ra·yim vai·ya·cha·zi·ku be·lo·him a·che·rim, vai·yish·ta·cha·vu la·hem vai·ya·'av·dum; al-ken he·vi a·lei·hem, et kol-ha·ra·'ah haz·zot. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page