Shir Hashirim 5
Song of Solomon 5 WLC
1באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם־בשמי אכלתי יערי עם־דבשי שתיתי ייני עם־חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃ ס

2אני ישנה ולבי ער קול ׀ דודי דופק פתחי־לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא־טל קוצותי רסיסי לילה׃

3פשטתי את־כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את־רגלי איככה אטנפם׃

4דודי שלח ידו מן־החר ומעי המו עליו׃

5קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו־מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול׃

6פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני׃

7מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את־רדידי מעלי שמרי החמות׃

8השבעתי אתכם בנות ירושלם אם־תמצאו את־דודי מה־תגידו לו שחולת אהבה אני׃

9מה־דודך מדוד היפה בנשים מה־דודך מדוד שככה השבעתנו׃

10דודי צח ואדום דגול מרבבה׃

11ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב׃

12עיניו כיונים על־אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על־מלאת׃

13לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר׃

14ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים׃

15שוקיו עמודי שש מיסדים על־אדני־פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃

16חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Song of Solomon 4
Top of Page
Top of Page