Shir Hashirim 6
Song of Solomon 6 WLC
1אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך׃

2דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים׃

3אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים׃ ס

4יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות׃

5הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן־הגלעד׃

6שניך כעדר הרחלים שעלו מן־הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃

7כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃

8ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר׃

9אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה׃ ס

10מי־זאת הנשקפה כמו־שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות׃ ס

11אל־גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים׃

12לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי־נדיב׃

13שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה־בך מה־תחזו בשולמית כמחלת המחנים׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Song of Solomon 5
Top of Page
Top of Page