Yehoshua 13
Joshua 13 WLC
1ויהושע זקן בא בימים ויאמר יהוה אליו אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבה־מאד לרשתה׃ 2זאת הארץ הנשארת כל־גלילות הפלשתים וכל־הגשורי׃ 3מן־השיחור אשר ׀ על־פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת ׀ סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים׃ 4מתימן כל־ארץ הכנעני ומערה אשר לצידנים עד־אפקה עד גבול האמרי׃ 5והארץ הגבלי וכל־הלבנון מזרח השמש מבעל גד תחת הר־חרמון עד לבוא חמת׃ 6כל־ישבי ההר מן־הלבנון עד־משרפת מים כל־צידנים אנכי אורישם מפני בני ישראל רק הפלה לישראל בנחלה כאשר צויתיך׃ 7ועתה חלק את־הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה׃

8עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה כאשר נתן להם משה עבד יהוה׃ 9מערוער אשר על־שפת־נחל ארנון והעיר אשר בתוך־הנחל וכל־המישר מידבא עד־דיבון׃ 10וכל ערי סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון עד־גבול בני עמון׃ 11והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל־הבשן עד־סלכה׃ 12כל־ממלכות עוג בבשן אשר־מלך בעשתרות ובאדרעי הוא נשאר מיתר הרפאים ויכם משה וירשם׃ 13ולא הורישו בני ישראל את־הגשורי ואת־המעכתי וישב גשור ומעכת בקרב ישראל עד היום הזה׃ 14רק לשבט הלוי לא נתן נחלה אשי יהוה אלהי ישראל הוא נחלתו כאשר דבר־לו׃ ס

15ויתן משה למטה בני־ראובן למשפחתם׃ 16ויהי להם הגבול מערוער אשר על־שפת־נחל ארנון והעיר אשר בתוך־הנחל וכל־המישר על־מידבא׃ 17חשבון וכל־עריה אשר במישר דיבון ובמות בעל ובית בעל מעון׃ 18ויהצה וקדמת ומפעת׃ 19וקריתים ושבמה וצרת השחר בהר העמק׃ 20ובית פעור ואשדות הפסגה ובית הישמות׃ 21וכל ערי המישר וכל־ממלכות סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון אשר הכה משה אתו ׀ ואת־נשיאי מדין את־אוי ואת־רקם ואת־צור ואת־חור ואת־רבע נסיכי סיחון ישבי הארץ׃

22ואת־בלעם בן־בעור הקוסם הרגו בני־ישראל בחרב אל־חלליהם׃ 23ויהי גבול בני ראובן הירדן וגבול זאת נחלת בני־ראובן למשפחתם הערים וחצריהן׃ פ

24ויתן משה למטה־גד לבני־גד למשפחתם׃ 25ויהי להם הגבול יעזר וכל־ערי הגלעד וחצי ארץ בני עמון עד־ערוער אשר על־פני רבה׃ 26ומחשבון עד־רמת המצפה ובטנים וממחנים עד־גבול לדבר׃ 27ובעמק בית הרם ובית נמרה וסכות וצפון יתר ממלכות סיחון מלך חשבון הירדן וגבל עד־קצה ים־כנרת עבר הירדן מזרחה׃ 28זאת נחלת בני־גד למשפחתם הערים וחצריהם׃

29ויתן משה לחצי שבט מנשה ויהי לחצי מטה בני־מנשה למשפחותם׃ 30ויהי גבולם ממחנים כל־הבשן כל־ממלכות ׀ עוג מלך־הבשן וכל־חות יאיר אשר בבשן ששים עיר׃ 31וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשן לבני מכיר בן־מנשה לחצי בני־מכיר למשפחותם׃

32אלה אשר־נחל משה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה׃ ס 33ולשבט הלוי לא־נתן משה נחלה יהוה אלהי ישראל הוא נחלתם כאשר דבר להם׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Joshua 12
Top of Page
Top of Page