B'resheet 16
Genesis 16 WLC
1ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר׃ 2ותאמר שרי אל־אברם הנה־נא עצרני יהוה מלדת בא־נא אל־שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי׃ 3ותקח שרי אשת־אברם את־הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה׃ 4ויבא אל־הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה׃ 5ותאמר שרי אל־אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך ׃ 6ויאמר אברם אל־שרי הנה שפחתך בידך עשי־לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה׃

7וימצאה מלאך יהוה על־עין המים במדבר על־העין בדרך שור׃ 8ויאמר הגר שפחת שרי אי־מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת׃ 9ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל־גברתך והתעני תחת ידיה׃ 10ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את־זרעך ולא יספר מרב׃

11ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי־שמע יהוה אל־עניך׃

12והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל־פני כל־אחיו ישכן׃

13ותקרא שם־יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי׃ 14על־כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין־קדש ובין ברד׃

15ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם־בנו אשר־ילדה הגר ישמעאל׃ 16ואברם בן־שמנים שנה ושש שנים בלדת־הגר את־ישמעאל לאברם׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Genesis 15
Top of Page
Top of Page