Y'chizki'el 43
Ezekiel 43 WLC
1ויולכני אל־השער שער אשר פנה דרך הקדים׃ 2והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו׃ 3וכמראה המראה אשר ראיתי כמראה אשר־ראיתי בבאי לשחת את־העיר ומראות כמראה אשר ראיתי אל־נהר־כבר ואפל אל־פני׃ 4וכבוד יהוה בא אל־הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים׃ 5ותשאני רוח ותביאני אל־החצר הפנימי והנה מלא כבוד־יהוה הבית׃

6ואשמע מדבר אלי מהבית ואיש היה עמד אצלי׃ 7ויאמר אלי בן־אדם את־מקום כסאי ואת־מקום כפות רגלי אשר אשכן־שם בתוך בני־ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית־ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם׃ 8בתתם ספם את־ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו ׀ את־שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי׃ 9עתה ירחקו את־זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם׃ ס

10אתה בן־אדם הגד את־בית־ישראל את־הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את־תכנית׃ 11ואם־נכלמו מכל אשר־עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל־צורתו ואת כל־חקתיו וכל־ [צורתי כ] (צורתיו ק) וכל־ [תורתו כ] (תורתיו ק) הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את־כל־צורתו ואת־כל־חקתיו ועשו אותם׃ 12זאת תורת הבית על־ראש ההר כל־גבלו סביב ׀ סביב קדש קדשים הנה־זאת תורת הבית׃

13ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטפח וחיק האמה ואמה־רחב וגבולה אל־שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח׃ 14ומחיק הארץ עד־העזרה התחתונה שתים אמות ורחב אמה אחת ומהעזרה הקטנה עד־העזרה הגדולה ארבע אמות ורחב האמה׃ 15וההראל ארבע אמות [ומהאראיל כ] (ומהאריאל ק) ולמעלה הקרנות ארבע׃ 16[והאראיל כ] (והאריאל ק) שתים עשרה ארך בשתים עשרה רחב רבוע אל ארבעת רבעיו׃ 17והעזרה ארבע עשרה ארך בארבע עשרה רחב אל ארבעת רבעיה והגבול סביב אותה חצי האמה והחיק־לה אמה סביב ומעלתהו פנות קדים׃

18ויאמר אלי בן־אדם כה אמר אדני יהוה אלה חקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה ולזרק עליו דם׃ 19ונתתה אל־הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק הקרבים אלי נאם אדני יהוה לשרתני פר בן־בקר לחטאת׃ 20ולקחת מדמו ונתתה על־ארבע קרנתיו ואל־ארבע פנות העזרה ואל־הגבול סביב וחטאת אותו וכפרתהו׃ 21ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש׃

22וביום השני תקריב שעיר־עזים תמים לחטאת וחטאו את־המזבח כאשר חטאו בפר׃ 23בכלותך מחטא תקריב פר בן־בקר תמים ואיל מן־הצאן תמים׃ 24והקרבתם לפני יהוה והשליכו הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עלה ליהוה׃ 25שבעת ימים תעשה שעיר־חטאת ליום ופר בן־בקר ואיל מן־הצאן תמימים יעשו׃ 26שבעת ימים יכפרו את־המזבח וטהרו אתו ומלאו [ידו כ] (ידיו׃ ק) 27ויכלו את־הימים ס והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על־המזבח את־עולותיכם ואת־שלמיכם ורצאתי אתכם נאם אדני יהוה׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ezekiel 42
Top of Page
Top of Page