Y'chizki'el 42
Ezekiel 42 WLC
1ויוצאני אל־החצר החיצונה הדרך דרך הצפון ויבאני אל־הלשכה אשר נגד הגזרה ואשר־נגד הבנין אל־הצפון׃ 2אל־פני־ארך אמות המאה פתח הצפון והרחב חמשים אמות׃ 3נגד העשרים אשר לחצר הפנימי ונגד רצפה אשר לחצר החיצונה אתיק אל־פני־אתיק בשלשים׃ 4ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל־הפנימית דרך אמה אחת ופתחיהם לצפון׃ 5והלשכות העליונת קצרות כי־יוכלו אתיקים מהנה מהתחתנות ומהתכנות בנין׃ 6כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על־כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות מהארץ׃ 7וגדר אשר־לחוץ לעמת הלשכות דרך החצר החצונה אל־פני הלשכות ארכו חמשים אמה׃ 8כי־ארך הלשכות אשר לחצר החצונה חמשים אמה והנה על־פני ההיכל מאה אמה׃ 9[ומתחתה כ] [לשכות כ] (ומתחת ק) (הלשכות ק) האלה [המבוא כ] (המביא ק) מהקדים בבאו להנה מהחצר החצנה׃

10ברחב ׀ גדר החצר דרך הקדים אל־פני הגזרה ואל־פני הבנין לשכות׃ 11ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן׃ 12וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום פתח בראש דרך דרך בפני הגדרת הגינה דרך הקדים בבואן׃

13ויאמר אלי לשכות הצפון לשכות הדרום אשר אל־פני הגזרה הנה ׀ לשכות הקדש אשר יאכלו־שם הכהנים אשר־קרובים ליהוה קדשי הקדשים שם יניחו ׀ קדשי הקדשים והמנחה והחטאת והאשם כי המקום קדש׃ 14בבאם הכהנים ולא־יצאו מהקדש אל־החצר החיצונה ושם יניחו בגדיהם אשר־ישרתו בהן כי־קדש הנה [ילבשו כ] (ולבשו ק) בגדים אחרים וקרבו אל־אשר לעם׃

15וכלה את־מדות הבית הפנימי והוציאני דרך השער אשר פניו דרך הקדים ומדדו סביב ׀ סביב׃ 16מדד רוח הקדים בקנה המדה חמש־ [אמות כ] (מאות ק) קנים בקנה המדה סביב׃ 17מדד רוח הצפון חמש־מאות קנים בקנה המדה סביב׃ 18את רוח הדרום מדד חמש־מאות קנים בקנה המדה׃ 19סבב אל־רוח הים מדד חמש־מאות קנים בקנה המדה׃ 20לארבע רוחות מדדו חומה לו סביב ׀ סביב ארך חמש מאות ורחב חמש מאות להבדיל בין הקדש לחל׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ezekiel 41
Top of Page
Top of Page