Y'chizki'el 41
Ezekiel 41 WLC
1ויביאני אל־ההיכל וימד את־האילים שש־אמות רחב־מפו ושש־אמות־רחב מפו רחב האהל׃ 2ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה׃ 3ובא לפנימה וימד איל־הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות׃ 4וימד את־ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה אל־פני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים׃

5וימד קיר־הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב ׀ סביב לבית סביב׃ 6והצלעות צלע אל־צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר־לבית לצלעות סביב ׀ סביב להיות אחוזים ולא־יהיו אחוזים בקיר הבית׃ 7ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב־הבית למעלה למעלה סביב ׀ סביב לבית על־כן רחב־לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על־העליונה לתיכונה׃ 8וראיתי לבית גבה סביב ׀ סביב [מיסדות כ] (מוסדות ק) הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה׃ 9רחב הקיר א‍שר־לצלע אל־החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית׃ 10ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב ׀ סביב׃ 11ופתח הצלע למנח פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב ׀ סביב׃

12והבנין אשר אל־פני הגזרה פאת דרך־הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש־אמות רחב סביב ׀ סביב וארכו תשעים אמה׃

13ומדד את־הבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה׃ 14ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה׃

15ומדד ארך־הבנין אל־פני הגזרה אשר על־אחריה [ואתוקיהא כ] (ואתיקיהא ק) מפו ומפו מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר׃ 16הספים והחלונים האטמות והאתיקים ׀ סביב לשלשתם נגד הסף שחיף עץ סביב ׀ סביב והארץ עד־החלנות והחלנות מכסות׃ 17על־מעל הפתח ועד־הבית הפנימי ולחוץ ואל־כל־הקיר סביב ׀ סביב בפנימי ובחיצון מדות׃ 18ועשוי כרובים ותמרים ותמרה בין־כרוב לכרוב ושנים פנים לכרוב׃ 19ופני אדם אל־התמרה מפו ופני־כפיר אל־התמרה מפו עשוי אל־כל־הבית סביב ׀ סביב׃ 20מהארץ עד־מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל ׃

21ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה׃ 22המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים־אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יהוה׃ 23ושתים דלתות להיכל ולקדש׃ 24ושתים דלתות לדלתות תים מוסבות דלתות תים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת׃ 25ועשויה אליהן אל־דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל־פני האולם מהחוץ׃ 26וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל־כתפות האולם וצלעות הבית והעבים׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ezekiel 40
Top of Page
Top of Page