PROS EBRAIOUS 12
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1toigaroun kai ēmeis tosouton echontes perikeimenon ēmin nephos marturōn onkon apothemenoi panta kai tēn euperistaton amartian di upomonēs trechōmen ton prokeimenon ēmin agōna 2aphorōntes eis ton tēs pisteōs archēgon kai teleiōtēn iēsoun os anti tēs prokeimenēs autō charas upemeinen stauron aischunēs kataphronēsas en dexia te tou thronou tou theou kekathiken

3analogisasthe gar ton toiautēn upomemenēkota upo tōn amartōlōn eis eautous antilogian ina mē kamēte tais psuchais umōn ekluomenoi

4oupō mechris aimatos antikatestēte pros tēn amartian antagōnizomenoi

5kai eklelēsthe tēs paraklēseōs ētis umin ōs uiois dialegetai uie mou mē oligōrei paideias kuriou mēde ekluou up autou elenchomenos

6on gar agapa kurios paideuei mastigoi de panta uion on paradechetai

7eis paideian upomenete ōs uiois umin prospheretai o theos tis gar uios on ou paideuei patēr 8ei de chōris este paideias ēs metochoi gegonasin pantes ara nothoi kai ouch uioi este 9eita tous men tēs sarkos ēmōn pateras eichomen paideutas kai enetrepometha ou polu mallon upotagēsometha tō patri tōn pneumatōn kai zēsomen 10oi men gar pros oligas ēmeras kata to dokoun autois epaideuon o de epi to sumpheron eis to metalabein tēs agiotētos autou 11pasa men paideia pros men to paron ou dokei charas einai alla lupēs usteron de karpon eirēnikon tois di autēs gegumnasmenois apodidōsin dikaiosunēs

12dio tas pareimenas cheiras kai ta paralelumena gonata anorthōsate 13kai trochias orthas poieite tois posin umōn ina mē to chōlon ektrapē iathē de mallon

14eirēnēn diōkete meta pantōn kai ton agiasmon ou chōris oudeis opsetai ton kurion 15episkopountes mē tis usterōn apo tēs charitos tou theou mē tis riza pikrias anō phuousa enochlē kai di autēs mianthōsin oi polloi 16mē tis pornos ē bebēlos ōs ēsau os anti brōseōs mias apedeto ta prōtotokia eautou 17iste gar oti kai metepeita thelōn klēronomēsai tēn eulogian apedokimasthē metanoias gar topon ouch euren kaiper meta dakruōn ekzētēsas autēn

18ou gar proselēluthate psēlaphōmenō kai kekaumenō puri kai gnophō kai zophō kai thuellē 19kai salpingos ēchō kai phōnē rēmatōn ēs oi akousantes parētēsanto prostethēnai autois logon 20ouk epheron gar to diastellomenon kan thērion thigē tou orous lithobolēthēsetai 21kai outōs phoberon ēn to phantazomenon mōusēs eipen ekphobos eimi kai entromos 22alla proselēluthate siōn orei kai polei theou zōntos ierousalēm epouraniō kai muriasin angelōn 23panēgurei kai ekklēsia prōtotokōn apogegrammenōn en ouranois kai kritē theō pantōn kai pneumasin dikaiōn teteleiōmenōn 24kai diathēkēs neas mesitē iēsou kai aimati rantismou kreitton lalounti para ton abel

25blepete mē paraitēsēsthe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk exephugon epi gēs paraitēsamenoi ton chrēmatizonta polu mallon ēmeis oi ton ap ouranōn apostrephomenoi 26ou ē phōnē tēn gēn esaleusen tote nun de epēngeltai legōn eti apax egō seisō ou monon tēn gēn alla kai ton ouranon 27to de eti apax dēloi [tēn] tōn saleuomenōn metathesin ōs pepoiēmenōn ina meinē ta mē saleuomena 28dio basileian asaleuton paralambanontes echōmen charin di ēs latreuōmen euarestōs tō theō meta eulabeias kai deous 29kai gar o theos ēmōn pur katanaliskon

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Hebrews 11
Top of Page
Top of Page