PRAXEIS 3
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1petros de kai iōannēs anebainon eis to ieron epi tēn ōran tēs proseuchēs tēn enatēn 2kai tis anēr chōlos ek koilias mētros autou uparchōn ebastazeto on etithoun kath ēmeran pros tēn thuran tou ierou tēn legomenēn ōraian tou aitein eleēmosunēn para tōn eisporeuomenōn eis to ieron 3os idōn petron kai iōannēn mellontas eisienai eis to ieron ērōta eleēmosunēn labein 4atenisas de petros eis auton sun tō iōannē eipen blepson eis ēmas 5o de epeichen autois prosdokōn ti par autōn labein 6eipen de petros argurion kai chrusion ouch uparchei moi o de echō touto soi didōmi en tō onomati iēsou christou tou nazōraiou peripatei 7kai piasas auton tēs dexias cheiros ēgeiren auton parachrēma de estereōthēsan ai baseis autou kai ta sphudra 8kai exallomenos estē kai periepatei kai eisēlthen sun autois eis to ieron peripatōn kai allomenos kai ainōn ton theon 9kai eiden pas o laos auton peripatounta kai ainounta ton theon 10epeginōskon de auton oti outos ēn o pros tēn eleēmosunēn kathēmenos epi tē ōraia pulē tou ierou kai eplēsthēsan thambous kai ekstaseōs epi tō sumbebēkoti autō

11kratountos de autou ton petron kai ton iōannēn sunedramen pas o laos pros autous epi tē stoa tē kaloumenē solomōntos ekthamboi 12idōn de o petros apekrinato pros ton laon andres israēlitai ti thaumazete epi toutō ē ēmin ti atenizete ōs idia dunamei ē eusebeia pepoiēkosin tou peripatein auton 13o theos abraam kai isaak kai iakōb o theos tōn paterōn ēmōn edoxasen ton paida autou iēsoun on umeis men paredōkate kai ērnēsasthe kata prosōpon pilatou krinantos ekeinou apoluein 14umeis de ton agion kai dikaion ērnēsasthe kai ētēsasthe andra phonea charisthēnai umin 15ton de archēgon tēs zōēs apekteinate on o theos ēgeiren ek nekrōn ou ēmeis martures esmen 16kai tē pistei tou onomatos autou touton on theōreite kai oidate estereōsen to onoma autou kai ē pistis ē di autou edōken autō tēn oloklērian tautēn apenanti pantōn umōn

17kai nun adelphoi oida oti kata agnoian epraxate ōsper kai oi archontes umōn 18o de theos a prokatēngeilen dia stomatos pantōn tōn prophētōn pathein ton christon autou eplērōsen outōs 19metanoēsate oun kai epistrepsate pros to exaleiphthēnai umōn tas amartias 20opōs an elthōsin kairoi anapsuxeōs apo prosōpou tou kuriou kai aposteilē ton prokecheirismenon umin christon iēsoun 21on dei ouranon men dexasthai achri chronōn apokatastaseōs pantōn ōn elalēsen o theos dia stomatos tōn agiōn ap aiōnos autou prophētōn 22mōusēs men eipen oti prophētēn umin anastēsei kurios o theos ek tōn adelphōn umōn ōs eme autou akousesthe kata panta osa an lalēsē pros umas 23estai de pasa psuchē ētis ean mē akousē tou prophētou ekeinou exolethreuthēsetai ek tou laou 24kai pantes de oi prophētai apo samouēl kai tōn kathexēs osoi elalēsan kai katēngeilan tas ēmeras tautas 25umeis este oi uioi tōn prophētōn kai tēs diathēkēs ēs o theos dietheto pros tous pateras umōn legōn pros abraam kai en tō spermati sou eulogēthēsontai pasai ai patriai tēs gēs 26umin prōton anastēsas o theos ton paida autou apesteilen auton eulogounta umas en tō apostrephein ekaston apo tōn ponēriōn [umōn]

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Acts 2
Top of Page
Top of Page