PROS KORINTHIOUS B΄ 1
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1paulos apostolos christou iēsou dia thelēmatos theou kai timotheos o adelphos tē ekklēsia tou theou tē ousē en korinthō sun tois agiois pasin tois ousin en olē tē achaia

2charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

3eulogētos o theos kai patēr tou kuriou ēmōn iēsou christou o patēr tōn oiktirmōn kai theos pasēs paraklēseōs 4o parakalōn ēmas epi pasē tē thlipsei ēmōn eis to dunasthai ēmas parakalein tous en pasē thlipsei dia tēs paraklēseōs ēs parakaloumetha autoi upo tou theou 5oti kathōs perisseuei ta pathēmata tou christou eis ēmas outōs dia tou christou perisseuei kai ē paraklēsis ēmōn 6eite de thlibometha uper tēs umōn paraklēseōs kai sōtērias eite parakaloumetha uper tēs umōn paraklēseōs tēs energoumenēs en upomonē tōn autōn pathēmatōn ōn kai ēmeis paschomen kai ē elpis ēmōn bebaia uper umōn 7eidotes oti ōs koinōnoi este tōn pathēmatōn outōs kai tēs paraklēseōs

8ou gar thelomen umas agnoein adelphoi uper tēs thlipseōs ēmōn tēs genomenēs en tē asia oti kath uperbolēn uper dunamin ebarēthēmen ōste exaporēthēnai ēmas kai tou zēn 9alla autoi en eautois to apokrima tou thanatou eschēkamen ina mē pepoithotes ōmen eph eautois all epi tō theō tō egeironti tous nekrous 10os ek tēlikoutou thanatou errusato ēmas kai rusetai eis on ēlpikamen [oti] kai eti rusetai 11sunupourgountōn kai umōn uper ēmōn tē deēsei ina ek pollōn prosōpōn to eis ēmas charisma dia pollōn eucharistēthē uper ēmōn

12ē gar kauchēsis ēmōn autē estin to marturion tēs suneidēseōs ēmōn oti en agiotēti kai eilikrineia tou theou [kai] ouk en sophia sarkikē all en chariti theou anestraphēmen en tō kosmō perissoterōs de pros umas 13ou gar alla graphomen umin all ē a anaginōskete ē kai epiginōskete elpizō de oti eōs telous epignōsesthe 14kathōs kai epegnōte ēmas apo merous oti kauchēma umōn esmen kathaper kai umeis ēmōn en tē ēmera tou kuriou ēmōn iēsou

15kai tautē tē pepoithēsei eboulomēn proteron pros umas elthein ina deuteran charan schēte 16kai di umōn dielthein eis makedonian kai palin apo makedonias elthein pros umas kai uph umōn propemphthēnai eis tēn ioudaian 17touto oun boulomenos mēti ara tē elaphria echrēsamēn ē a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina ē par emoi to nai nai kai to ou ou 18pistos de o theos oti o logos ēmōn o pros umas ouk estin nai kai ou 19o tou theou gar uios christos iēsous o en umin di ēmōn kēruchtheis di emou kai silouanou kai timotheou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autō gegonen 20osai gar epangeliai theou en autō to nai dio kai di autou to amēn tō theō pros doxan di ēmōn 21o de bebaiōn ēmas sun umin eis christon kai chrisas ēmas theos 22 [o] kai sphragisamenos ēmas kai dous ton arrabōna tou pneumatos en tais kardiais ēmōn

23egō de martura ton theon epikaloumai epi tēn emēn psuchēn oti pheidomenos umōn ouketi ēlthon eis korinthon 24ouch oti kurieuomen umōn tēs pisteōs alla sunergoi esmen tēs charas umōn tē gar pistei estēkate

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 16
Top of Page
Top of Page