PROS KORINTHIOUS A΄ 16
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1peri de tēs logeias tēs eis tous agious ōsper dietaxa tais ekklēsiais tēs galatias outōs kai umeis poiēsate 2kata mian sabbatou ekastos umōn par eautō tithetō thēsaurizōn o ti ean euodōtai ina mē otan elthō tote logeiai ginōntai 3otan de paragenōmai ous ean dokimasēte di epistolōn toutous pempsō apenenkein tēn charin umōn eis ierousalēm 4ean de axion ē tou kame poreuesthai sun emoi poreusontai

5eleusomai de pros umas otan makedonian dielthō makedonian gar dierchomai 6pros umas de tuchon katamenō ē paracheimasō ina umeis me propempsēte ou ean poreuōmai 7ou thelō gar umas arti en parodō idein elpizō gar chronon tina epimeinai pros umas ean o kurios epitrepsē 8epimenō de en ephesō eōs tēs pentēkostēs 9thura gar moi aneōgen megalē kai energēs kai antikeimenoi polloi

10ean de elthē timotheos blepete ina aphobōs genētai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ōs egō 11mē tis oun auton exouthenēsē propempsate de auton en eirēnē ina elthē pros me ekdechomai gar auton meta tōn adelphōn

12peri de apollō tou adelphou polla parekalesa auton ina elthē pros umas meta tōn adelphōn kai pantōs ouk ēn thelēma ina nun elthē eleusetai de otan eukairēsē

13grēgoreite stēkete en tē pistei andrizesthe krataiousthe 14panta umōn en agapē ginesthō

15parakalō de umas adelphoi oidate tēn oikian stephana oti estin aparchē tēs achaias kai eis diakonian tois agiois etaxan eautous 16ina kai umeis upotassēsthe tois toioutois kai panti tō sunergounti kai kopiōnti 17chairō de epi tē parousia stephana kai phortounatou kai achaikou oti to umeteron usterēma outoi aneplērōsan 18anepausan gar to emon pneuma kai to umōn epiginōskete oun tous toioutous

19aspazontai umas ai ekklēsiai tēs asias aspazetai umas en kuriō polla akulas kai priska sun tē kat oikon autōn ekklēsia 20aspazontai umas oi adelphoi pantes aspasasthe allēlous en philēmati agiō

21o aspasmos tē emē cheiri paulou 22ei tis ou philei ton kurion ētō anathema marana tha 23ē charis tou kuriou iēsou meth umōn 24ē agapē mou meta pantōn umōn en christō iēsou

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 15
Top of Page
Top of Page