PROS THESSALONIKEIS A΄ 4
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1loipon adelphoi erōtōmen umas kai parakaloumen en kuriō iēsou [ina] kathōs parelabete par ēmōn to pōs dei umas peripatein kai areskein theō kathōs kai peripateite ina perisseuēte mallon 2oidate gar tinas parangelias edōkamen umin dia tou kuriou iēsou 3touto gar estin thelēma tou theou o agiasmos umōn apechesthai umas apo tēs porneias 4eidenai ekaston umōn to eautou skeuos ktasthai en agiasmō kai timē 5mē en pathei epithumias kathaper kai ta ethnē ta mē eidota ton theon 6to mē uperbainein kai pleonektein en tō pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos kurios peri pantōn toutōn kathōs kai proeipamen umin kai diemarturametha 7ou gar ekalesen ēmas o theos epi akatharsia all en agiasmō 8toigaroun o athetōn ouk anthrōpon athetei alla ton theon ton didonta to pneuma autou to agion eis umas

9peri de tēs philadelphias ou chreian echete graphein umin autoi gar umeis theodidaktoi este eis to agapan allēlous 10kai gar poieite auto eis pantas tous adelphous [tous] en olē tē makedonia parakaloumen de umas adelphoi perisseuein mallon 11kai philotimeisthai ēsuchazein kai prassein ta idia kai ergazesthai tais chersin umōn kathōs umin parēngeilamen 12ina peripatēte euschēmonōs pros tous exō kai mēdenos chreian echēte

13ou thelomen de umas agnoein adelphoi peri tōn koimōmenōn ina mē lupēsthe kathōs kai oi loipoi oi mē echontes elpida 14ei gar pisteuomen oti iēsous apethanen kai anestē outōs kai o theos tous koimēthentas dia tou iēsou axei sun autō 15touto gar umin legomen en logō kuriou oti ēmeis oi zōntes oi perileipomenoi eis tēn parousian tou kuriou ou mē phthasōmen tous koimēthentas 16oti autos o kurios en keleusmati en phōnē archangelou kai en salpingi theou katabēsetai ap ouranou kai oi nekroi en christō anastēsontai prōton 17epeita ēmeis oi zōntes oi perileipomenoi ama sun autois arpagēsometha en nephelais eis apantēsin tou kuriou eis aera kai outōs pantote sun kuriō esometha 18ōste parakaleite allēlous en tois logois toutois

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page